• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİNE DAYALI ETKİNLİKLERİN OKUMA BECERİLERİNE YÖNELİK BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİSİ
Bu araştırmanın amacı, Oxford’un (1990), dil öğrenme stratejileri sınıflandırmasında doğrudan stratejiler içinde yer alan bellek, bilişsel ve telafi stratejilerine göre oluşturulan etkinliklerin B2 seviyesindeki öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerine yönelik başarılarına ve kalıcılığa etkisini belirlemektir. Deney ve kontrol grubu, 2014 - 2015 bahar döneminde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (NEÜ TÖMER) Türkçe öğrenen B2 düzeyindeki 41 yabancı uyruklu öğrenciden oluşmaktadır. Karma yöntem ile yürütülen araştırmada, nicel ve nitel araştırma yaklaşımları birlikte kullanılmış iki farklı yöntemden elde edilen bulgular yorumlarda birleştirilmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda deneysel araştırma modellerinden Öntest - Sontest Kontrol Gruplu Desen kullanılmıştır. Deneysel işlem 6 hafta sürmüştür. Deneysel sürecin başında ve sonunda gruplara, araştırmacı tarafından geliştirilen okuduğunu anlama başarı testi uygulanmıştır. Sontest verilerinin elde edilmesinden 22 gün sonra ise başarı testi kalıcılık verilerinin elde edilmesi için yeniden uygulanmıştır. Durum Çalışmasının kullanıldığı nitel boyutta ise odak grup görüşmesi ve dil öğrenme günlüğü gibi veri toplama teknikleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde İlişkili Örneklemler İçin t Testi, İlişkisiz Örneklemler İçin t Testi, Levene ve Shapiro - Wilks Testi kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin okuduğunu anlama başarı testleri öntest - sontest puan ortalamalarının anlamlı bir düzeyde arttığı ancak gruplar arasındaki farkın deney grubu lehine olduğu; deney ve kontrol grubu öğrencilerinin okuduğunu anlama sontest - kalıcılık testleri puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu; okuma etkinliğinden önce sunulan resim ya da fotoğrafların konuyla ilgili olarak çağrışım kurmayı sağladığı ve eski bilgileri harekete geçirdiği; kullanılan stratejilerin, bilginin daha kolay bir şekilde bellekte tutulmasını sağladığını ve bunun da kelime hazinesi yönünden öğrenciyi okuma alanında olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, dil öğrenme stratejileri, okuma becerisi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri