• Hızlı Erişim

Özet


ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE MASALLARI DRAMA YÖNTEMİYLE İŞLEMENİN TÜRKÇE DERSİNE ETKİSİ
Bu çalışmanın amacı, üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde, masalların drama yöntemiyle Türkçe dersinde kullanımının derse olan etkisini araştırmaktır. Araştırma eylem araştırması modelinde yürütülmüştür. Araştırma Bilim ve Sanat merkezinde 6. sınıfta öğrenim gören 15 öğrenciyle yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Türkçe Tutum Ölçeği, araştırmacı günlüğü, öğrenci günlüğü ve odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Veriler Nvivo 11 nitel veri analiz programıyla analiz edilmiştir. Veriler okunarak kodlamalar yapılmış, bu kodlar kategorize edilmiş ve temalar oluşturulmuştur. Nicel verilerden elde edilen ön test ve son test sonuçları Wilcoxon işaretli sıralar testiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; ön test ve son test verileri arasında anlamlı bir farklılık olduğu, masalların drama yöntemi ile işlenmesinin öğrencilerde yüksek motivasyon sağladığı, uygulama öncesi Türkçe dersinin öğrencilerde düşük motivasyona sebep olduğu, uygulamaya yönelik pozitif değerlendirmeler yapıldığı, öğrenmeyi ve öğrenme ortamını olumlu yönde etkilediği, kişisel gelişimi desteklediği, ders sürecini olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Üstün yetenekli öğrenciler, masal, drama, Türkçe eğitimi.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri