• Hızlı Erişim

Özet


ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN ÖZYETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ İLE İŞ HAYATINA HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ
Araştırmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmen özyeterlik düzeyleri ile iş hayatına hazırbulunuşluk düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim öğretim yılında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesinde dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise, tesadüfi yöntemle seçilen 249 öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada öğretmen adaylarının öğretmen özyeterlik inanç düzeyinin cinsiyet, bölüme istekli gelme değişkenlerine göre anlamlı fark gösterdiği; iş hayatına hazırbulunuşluk düzeylerinin ise cinsiyete, bölüme istekli gelme ve akademik başarı puanına göre anlamlı fark gösterdiği tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının özyeterlik inanç düzeyi ve ile iş hayatına hazırbulunuşluk düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen adayı, özyeterlik, iş hayatı, hazırbulunuşluk.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri