• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE KONUŞMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Bu araştırma, eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin iletişim becerileri ile konuşma kaygıları arasındaki ilişki belirlenerek öğrencilerin iletişim becerileri ve konuşma kaygı puanlarının cinsiyet, sınıf ve akademik çalışmaları takip etme değişkenlerine göre farklılık oluşturup oluşturmadığı da incelenmiştir. Araştırma nicel araştırma yöntemleri arasında yer alan tarama deseni ile gerçekleştirilmiştir. Korkut Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Ölçeği” ile Yaman ve Suroğlu Sofu (2013) tarafından geliştirilen “Konuşma Kaygısı Ölçeği” kullanılarak eğitim fakültesinde öğrenim gören 399 öğrenciden veriler toplanmıştır. Verilerin analizi, SPSS 22 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sürecinde iletişim becerileri ve konuşma kaygısı puanlarının cinsiyet ve akademik çalışmaları takip etme değişkenlerine göre değişimi bağımsız örneklem t-testi; sınıf düzeyine göre değişimi ise Tek Yönlü Varyans Analizi testi kullanılarak incelenmiştir. İletişim becerileri ve konuşma kaygısı puanları arasındaki ilişki Pearson Korelasyon katsayısı hesaplanarak incelenmiştir. Elde edilen bulgularda akademik çalışmaları takip eden öğretmen adaylarının iletişim beceri puan ortalamalarının anlamlı bir şekilde daha yüksek; konuşma kaygısı puan ortalamalarının ise daha düşük ve anlamlı olduğu belirlenmiştir. Sınıf düzeyine ve cinsiyete göre puan ortalamalarında bir değişime rastlanmamıştır. Öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile konuşma kaygısı puanları arasında orta düzeyde pozitif anlamlı ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak eğitim fakültesi öğrencilerinin iletişim beceri düzeyleri arttıkça konuşma kaygıları azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler
İletişim becerileri, konuşma kaygısı, akademik çalışma, eğitim fakültesi öğrencileri.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri