• Hızlı Erişim

Özet


Yükseköğretimde Türk Dili Dersine Karşı Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin Türk Dili dersine ilişkin tutumlarını belirleyebilmek için bir ölçek geliştirmektir. Veriler Türk Dili dersi alan toplam 331 üniversite öğrencisinden toplanmıştır. Çalışmada 7 farklı istatiksel analiz (Cronbach Alfa katsayısı, Kaiser-MeyerOlkin, Barlett’s Test of Sphericity analizi, ScreePlot grafiği, Faktör analizi, Korelasyon analizi, t testi) yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda ölçeğin tüm maddelerinin Madde-Toplam puan korelasyonlarının p<0.01 önem düzeyinde anlamlı bulunduğu, ölçeğin Cronbach Alfa katsayısının 0,96 ve tüm maddelerin faktör yükünün 0,60’ın üstünde bulunduğu, ölçeğin ayırt ediciliğine ilişkin t değerlerinin tümünün anlamlı olduğu belirlenmiştir. Bütün bu veriler doğrultusunda ölçeğin son halinin geçerli ve güvenilir olduğu ve Türk Dili dersine ilişkin tutumları belirlemek için kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türk Dili dersi, tutum, tutum ölçeği

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri