• Hızlı Erişim

Özet


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA VE DİNLEME KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Bu çalışmanın amacı ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma ve dinleme kaygıları arasındaki ilişkiyi incelemek ve öğrencilerin okuma dinleme kaygılarının cinsiyet, anne-baba eğitim düzeyi ve son bir ay içinde okunan kitap sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırma, tarama (survey) modelinde yapılandırılmıştır. Öğrencilerin okuma kaygılarına ilişkin verilerin toplanmasında Melanlıoğlu (2014) tarafından geliştirilen “Okuma Kaygısı Ölçeği”, dinleme kaygısını belirlemeye yönelik verilen toplanmasında ise yine Melanlıoğlu (2013) tarafından ortaokul öğrencileri için geliştirilen “Dinleme Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Alt problemlere ilişkin bulgular, bağımsız t testi (independent sample t test), tek yönlü varyans analizi (ANOVA) Scheffe testi ile analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre ortaokul öğrencilerinin okuma ve dinleme kaygıları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Öğrencilerin okuma ve dinleme kaygılarının cinsiyet ve anne-baba eğitim düzeyine göre anlamlı farklılıklar gösterdiği ancak son bir ayda okunan kitap sayısına göre anlamlı farklılık göstermediği, araştırmada elde edilen diğer bulgulardır.

Anahtar Kelimeler
Okuma, dinleme, kaygı, ana dili.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri