• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
(Examination of the Primary Teachers Candidates' Special Field Competence Perceptions in Terms of Varied Variables )

Yazar : Recep KAHRAMANOĞLU  Yusuf AY  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2/2
Sayfa : 285-301
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.149


Özet
Sınıf öğretmenleri birden fazla dersten sorumlu olmaları nedeniyle diğer branş öğretmenlerinden yeterlikler bağlamında ayrılmaktadır. Bu durum, sınıf öğretmenlerinin çoklu disiplin ve disiplinler arası anlayışa dayalı yeterliklere sahip olmalarını gerektirmektedir. Bu nedenle yeterliklerin çerçevesinin ortaya konması ve bu yeterlikleri etkileyen faktörlerin belirlenmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı da; sınıf öğretmeni adaylarının özel alan yeterlik algılarının cinsiyet, bölümü tercih etme sıralamaları, I. ve II. öğretim olma durumları, akademik ortalamaları değişkenleri açısından incelenmesi ve yeterlik algıları arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Araştırmanın örneklemini Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde öğrenim görmekte olan 188 öğretmen adayı (4. sınıf) oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen, beşli likert türünde 39 maddeden ve 8 faktörden oluşan Sınıf Öğretmenliği Özel Alan Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, öğretmen adaylarına ait kişisel bilgiler ve Sınıf öğretmeni özel alan yeterliklerine ilişkin maddeler olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; sınıf öğretmeni adaylarının özel alan yeterlilik algılarının cinsiyete göre değişmediği, adayların bölümü tercih etme sıralamalarına göre puanlar arasında anlamlı farklılığın olmadığı, adayların I. ve II. öğretim olma durumlarına göre I. öğretim lehine anlamlı farklılık olduğu ve akademik başarılarına göre de puanlar ortalamaları arasında anlamlı derecede farklılık olduğu görülmüştür. Sınıf öğretmeni adaylarının yeterlik algılarının genel olarak “yeterli” seviyesinde olduğu görülmüş ve yeterlik algıları puanları arasındaki ilişkinin pozitif yönde orta ve yüksek düzeyde anlamlı olduğu ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sınıf Öğretmeni, Özel Alan Yeterlikleri, Öğretmen Eğitimi, Akademik Başarı, Cinsiyet

Abstract
Because of the primary school teachers are responsible for a few courses, they are seperated from the other branch teachers in terms of their proficiency. This situation requires the class teachers should have the competences depending on the understanding of multi-discipline and interdisciplinary. Thus, it has a great importance to put forward the framework of these competences and determine the factors affecting these competences. The aim of this study is to analyse the primary school teacher canditates perception of particular field in terms of gender, sequences of selecting the department, the statue of being a member of day time education and evening education, general academic average and put forward the relationships between the perception of proficiency. 188 student teachers, studing at the Department of Primary School Teaching Mustafa Kemal University constitutes the sample of the research. In the research, as the tool of collecting data developing by the researchers, Primary Teaching Special Content-Knowledge Competence Scale, five-item likert-type consisting of 39 items and 8 factors, is used. The scale is constituted from two parts as being the personal information belong to teaher canditates and the items relating to special field competences. According to the research results; primary school teachers' perception of adequacy of private space does not change for gender, there is no significant difference between the points for the ranking of the candidates prefer to section, according to candidates being day time and evening education there is a significant difference in favor of day time education and for academic achievement it has been found to be a significant difference between the mean scores. The primary school teachers’ perception level in general is seen at the “ sufficient” level and it is put forward that the relationship between the points of proficiency perception, at the positive direction at average and high level, is meaningful.

Keywords
Primary teachers, special field competences, teacher education, academic achievement, gender.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri