• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE DİL ÖĞRENME STRATEJİLERİNE DAYALI ETKİNLİKLERİN OKUMA BECERİLERİNE YÖNELİK BAŞARIYA VE KALICILIĞA ETKİSİ
(THE EFFECTS OF ACTIVITIES BASED ON LANGUAGE LEARNING STRATEGIES ON READING SKILLS, ACHIEVEMENT AND RETENTION TOWARDS TURKISH IN TEACHING AS A FOREIGN LANGUAGE CONTEXT )

Yazar : Semra ALYILMAZ  Kübra ŞENGÜL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/1
Sayfa : 363-381
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3833


Özet
Bu araştırmanın amacı, Oxford’un (1990), dil öğrenme stratejileri sınıflandırmasında doğrudan stratejiler içinde yer alan bellek, bilişsel ve telafi stratejilerine göre oluşturulan etkinliklerin B2 seviyesindeki öğrencilerin okuduğunu anlama becerilerine yönelik başarılarına ve kalıcılığa etkisini belirlemektir. Deney ve kontrol grubu, 2014 - 2015 bahar döneminde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (NEÜ TÖMER) Türkçe öğrenen B2 düzeyindeki 41 yabancı uyruklu öğrenciden oluşmaktadır. Karma yöntem ile yürütülen araştırmada, nicel ve nitel araştırma yaklaşımları birlikte kullanılmış iki farklı yöntemden elde edilen bulgular yorumlarda birleştirilmiştir. Araştırmanın nicel boyutunda deneysel araştırma modellerinden Öntest - Sontest Kontrol Gruplu Desen kullanılmıştır. Deneysel işlem 6 hafta sürmüştür. Deneysel sürecin başında ve sonunda gruplara, araştırmacı tarafından geliştirilen okuduğunu anlama başarı testi uygulanmıştır. Sontest verilerinin elde edilmesinden 22 gün sonra ise başarı testi kalıcılık verilerinin elde edilmesi için yeniden uygulanmıştır. Durum Çalışmasının kullanıldığı nitel boyutta ise odak grup görüşmesi ve dil öğrenme günlüğü gibi veri toplama teknikleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde İlişkili Örneklemler İçin t Testi, İlişkisiz Örneklemler İçin t Testi, Levene ve Shapiro - Wilks Testi kullanılmıştır. Elde edilen verilere göre, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin okuduğunu anlama başarı testleri öntest - sontest puan ortalamalarının anlamlı bir düzeyde arttığı ancak gruplar arasındaki farkın deney grubu lehine olduğu; deney ve kontrol grubu öğrencilerinin okuduğunu anlama sontest - kalıcılık testleri puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu; okuma etkinliğinden önce sunulan resim ya da fotoğrafların konuyla ilgili olarak çağrışım kurmayı sağladığı ve eski bilgileri harekete geçirdiği; kullanılan stratejilerin, bilginin daha kolay bir şekilde bellekte tutulmasını sağladığını ve bunun da kelime hazinesi yönünden öğrenciyi okuma alanında olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, dil öğrenme stratejileri, okuma becerisi.

Abstract
The purpose of this research is to determine the impact of the activities based on memory, cognitive and compensation strategies that are involved in direct strategies in classification of language learning strategies of Oxford (1990), on the success and permanence for B2 level students’ listening comprehension skills. Experimental group and control group consist of 41 foreign national students who B2 level representing intermediate level in Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Turkish and Foreign Language Teaching Research and Implementation Center (NEÜ TÖMER) in 2014 - 2015 spring season. In the study which was carried out by Mixed Method, quantitative and qualitative research approaches were used together and the data obtained from these methods was integrated with comments. In the quantitative dimension of the research, in which Mixed Method was used, Pretest, Posttest and Control Group Model of True Experimental Designs were used. The experimental process continued for 6 weeks. Listening comprehension success test was implemented on the groups at the beginning and end of the process. After 22 days of obtaining the posttest of data, success test was implemented again to obtain the data of permanence. In the qualitative dimension in which Case Study was used data collection techniques such as focus group discussion and language learning journal were used. For data analysis, T Test for Related Samples, T Test for Unrelated Samples, Shapiro-Wilks Test and Levene test have been used in this research. Group According to findings, it was concluded that the pretest and posttest mean score of the listening comprehension success test of the students in experimental and control group significantly increased but the difference between the groups was in favor of experimental group; there was a meaningful difference, which was in favor of experimental group, between post-test and permanence mean score of the students who were in experimental and control group for listening comprehension success tests; the pictures and the photos given before listening activity provided to make association about this activity and prompted given information; the strategies used made it easier to keep the information in memory and this lead to a positive impact on the reading field in terms of vocabulary.

Keywords
Teaching Turkish as a foreign language, language learning strategies, reading skills.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri