• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖĞRETMEN ADAYI PERSPEKTİFİNDEN ELEŞTİREL PEDAGOJİ (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
(CRITICAL PEDAGOGY: PROSPECTIVE TEACHER'S PERSPECTIVES (ATATÜRK UNİVERSİTY SAMPLE) )

Yazar : Adnan TAŞGIN  Adnan KÜÇÜKOĞLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/2
Sayfa : 1189-1204
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3920


Özet
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının eleştirel pedagojiye ilişkin görüşlerinin çeşitli değişkenler açıdan incelenmesidir. Tarama modelindeki araştırmanın evrenini, Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde, 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında üniversite öğrenimine yeni başlayan 1. ve üniversite öğreniminden mezun olacak olan 4. sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Örneklemini ise basit seçkisiz örnekleme yöntemi yoluyla belirlenen 585 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Yılmaz (2009) tarafından geliştirilen ve “Eğitim Sistemi, Okulun İşlevleri ve Özgürleştirici Okul” olmak üzere üç alt boyuttan oluşan “Eleştirel Pedagoji İlkeleri Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, non-parametrik testlerden Mann-Whitney U testi ve Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmen adayları eleştirel pedagojiye ilişkin olarak en yüksek katılımı özgürleştirici okul alt boyutuna gösterirlerken, en düşük katılımı eğitim sistemi alt boyutuna göstermişlerdir. Ayrıca cinsiyet, sınıf ve bölüm değişkenlerine göre de öğretmen adaylarının eleştirel pedagojiye ilişkin görüşlerinde farklılıklara rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen adayları, eleştirel pedagoji, özgürleştirici okul, eğitim sistemi.

Abstract
The aim of this research is to examine the views of prospective teachers regarding critical pedagogy in terms of various variables. The population of the research model in the survey model constitutes the freshmen who will start their university education in the fall semester of 2012-2013 academic year in Atatürk University Kazim Karabekir Faculty of Education and the final year undergraduate prospective teachers who will graduate. The sample consists of 585 prospective teachers determined by simple random sampling method. The data of the study were collected through " Principles of Critical Pedagogy Scale" which was developed by Yilmaz (2009). It consists of three sub-dimensions as "Education System, Functions of School and Liberating School". For the data analysis, descriptive statistics were used; and Mann-Whitney U test and Kruskal Wallis test were used for non-parametric tests. According to the research findings, while prospective teachers showed the highest participation regarding critical pedagogy for the liberating school sub-dimension, the lowest participation was shown for the education system sub-dimension. Moreover, according to gender, class and department variables, there were differences in the views of prospective teachers regarding critical pedagogy.

Keywords
Prospective teachers, critical pedagogy, liberating school, education system.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri