• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRK DİLİNE İLİŞKİN SORUNLAR, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE TÜRKÇE BİLİNCİ: KUŞAKLARARASI KARŞILAŞTIRMA
(TURKISH LANGUAGE PROBLEMS, SOLUTION RECOMMENDATION and TURKİSH CONSCIENCE: INTERGENERATION COMPARISON )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/3
Sayfa : 1384-1397
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3959


Özet
Araştırma, farklı kuşaklardaki katılımcıların Türk dilinin sorunlarına, bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerine yönelik görüşlerinin ve Türkçe bilinçlerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı araştırma yöntemine göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, İstanbul ilinde yaşayan 15 yaş üstü tüm bireyler (11.502.393 kişi), örneklemini ise, İstanbul ilinde yaşayan, 15 yaşını doldurmuş tesadüfî örnekleme yöntemi ile seçilen ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 799 kişi oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak; Bilgi Formu ve Türkçe Bilinci Ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların büyük çoğunluğu X, Y ve Z kuşağındadır. Tüm kuşaklardaki katılımcıların büyük çoğunluğu günümüzde Türk diline ilişkin sorunlar yaşandığını, yaşanan sorunların ağırlıklı olarak yabancı kelime tutkusu ve özensiz kullanım olduğunu ifade etti. Katılımcıların büyük çoğunluğu Türk diline ilişkin yaşanan sorunların çözümüne ilişkin yapılan çalışmaları bilmediklerini, Türk dilinde yaşanan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik çözüm önerilerini; Eğitim ve Bilinçlendirme olarak ifade etti. Araştırmada tüm kuşaklardaki katılımcıların büyük çoğunluğunun en yüksek puan ortalamasına sahip maddeleri “Türk milletinin dili, Türkçedir.”, “Türkçe, toplumsal kimliğimizin en önemli belirleyicilerindendir.” olarak, en düşük puan ortalamasına sahip maddeyi “Kitle iletişim araçlarındaki yabancı kelime kullanımı ile ilgili rahatsızlığımı ilgili kurumlara iletirim.” olarak belirttiği saptandı. Tüm kuşaklardaki katılımcıların Türkçe bilinçlerinin bireysel kullanım ve ülke bütünlüğündeki önem alt boyutlarında yüksek, kitle iletişim araçlarında doğru kullanım alt boyutunda orta, ölçeğin tamamından alınan toplam puan doğrultusunda Türkçe bilincinin yüksek olduğu söylenebilir. Bu sonuçlar, hangi kuşakta olursa olsun katılımcıların Türk dilinin sorunlarının farkında oldukları ancak büyük çoğunluğunun Türk diline ilişkin yaşanan sorunların çözümüne ilişkin yapılan çalışmaları bilmedikleri, Türkçe bilinçlerinin ise yüksek olduğu şeklinde yorumlanabilir.

Anahtar Kelimeler
Kuşaklar, Türk dili, Türkçe bilinci, kuşaklararası farklılıklar.

Abstract
This study is made to detect participants of different generation's thoughts on turkish language 's problems and their idea on how to deal with these problems in order to indicate how much measure of their turkish awareness. This study is based on an illustrative method. Research universe of study is all of people live in Istanbul(11.502.393 person). Sampling is also people live in Istanbul who is over 15 years old. This study include 799 people who is selected with random method and all of them is volunteer. All data is collected Information Form and Turkish Consciousness Scale. Most of the participants are at x, y and z generation. The majority in this study think turkish language has problems that tend to use foreign words and careless using of language. Further almost all participants do not know any study to sort out of turkish language problems. The participants suggested solutions to remove the problems in the Turkish language; Education and Awareness. In the study, the highest average score of the majority of the participants in all generation are that items "the language of the Turkish nation is Turkish", "Turkish is the most important determinant of our social identity". And people communicate their disturbance about using foreign words to the authorized institution in mass medium, which is chosen less than others. It can be said that the level of importance in country of the Turkish consciousness of participants in all generations is high, the right use of mass media in the middle, it can be said that the Turkish consciousness is higher according to total score taken from the scale. It can be interpreted that the participants are aware of the problems of Turkish language no matter which generation they are in, but that the majority of them do not know the studies related to the solution of the problems related to the Turkish language and that the Turkish consciousness is high.

Keywords
Generations, Turkish language, Turkish consciousness, generational differences.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri