• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN KÜRESEL VATANDAŞLIK BAĞLAMINDA ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATİNG HİGH SCHOOL STUDENTS’ VİEWS ON MULTİCULTURALİSM WİTHİN THE FRAMEWORK OF GLOBAL CİTİZENSHİP )

Yazar : İbrahim UYDAŞ  Salih Zeki GENÇ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/1
Sayfa : 416-429
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.396


Özet
Bu araştırmanın amacı; “ortaöğretim öğrencilerinin küresel vatandaşlık bağlamında çokkültürlülük hakkındaki görüşlerinin” farklı değişkenler açısından değerlendirilmesidir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2012-2013 eğitim öğretim yılında Çanakkale merkez ve ilçelerinden (Ayvacık, Bayramiç, Biga ve Çan) random yöntemiyle seçilmiş toplam 12 ortaöğretim kurumunda 12.sınıfta öğrenim gören 618 lise öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada verileri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından öğrencilere yönelik geliştirilen “Aktif Vatandaşlık Anketi” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular SPSS 18.0 paket programıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ortaöğretim öğrencilerinin cinsiyetleri, öğrenim gördükleri okul türü, ailelerinin sosyoekonomik durumları, boş zamanlarında en fazla yaptıkları etkinlikler ile küresel vatandaşlık bağlamında çokkültürlülük ile ilgili görüşleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Küreselleşme, küresel vatandaşlık, çokkültürlülük

Abstract
This study uses the survey method to evaluate “high school students’ views on multiculturalism within the context of global citizenship” based on a number of variables. A total of 618 randomly selected 12th grader high school students from 12 high schools from Ayvacık, Bayramiç, Biga, and Çan (all towns of Çanakkale province) studying in the 2012-2013 academic year have participated in the study. An “Active Citizenship Survey” has been developed for use in data collection with the participants, and the data thus collected has been evaluated in SPSS package version 18.0. Data has been analyzed using independent group t-test and one-way ANOVA. Our research has found a significant difference between secondary school students' views on multiculturalism within the context of global citizenship and their sexes, the type of secondary school they attend, the socio-economic status of their parents, and the leisure time activities they engage in.

Keywords
Globalization, global citizenship, multiculturalism

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri