• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN TÜRKÇEDE KONUŞMA VE YAZI DİLİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(WHO STARTED AS A SECOND/FOREIGN LANGUAGE LEARNERS ' VIEWS REGARDING DIVERSITY BETWEEN SPEECH AND LITERARY LANGUAGE IN TURKISH )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/1
Sayfa : 459-480
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.3993


Özet
İnsanların duygu ve düşüncelerini aktarmasında önemli bir araç olan dilin temel unsurlarından biri konuşma diğeri ise yazmadır. Bu unsurlar hemen hemen her dilde olduğu gibi Türkçede de kullanışları bakımından farklılıklar göstermektedir. Bu çerçevede Türkiye Türkçesinde konuşma dili daha sistemsiz ve hareketliyken yazı dili daha sistemli ve kurallar çevresinde gelişir. Yazıya aktarılırken değişimlere uğrayan konuşma dili, günlük hayata aktarılırken de yazı dilinden ayrılır. Bu bağlamda yabancı dil olarak Türkçe öğretilen merkezlerde sistemli olarak öğretilen Türkçe, günlük yaşamda konuşma dilinde gösterdiği farklılıklar nedeni ile öğrencilerin dikkatini çekmenin yanı sıra öğrencilerin günlük hayatta etkili iletişim kurmalarında çeşitli problemlere de neden olmaktadır. Öyle ki sınıfta öğrenilen Türkçe ile dışarda ana dili Türkçe olan halkın konuştuğu Türkçe arasındaki bazı farklılıklar öğrencilerde Türkçeye karşı çeşitli bakış açılarına ve tutumlara sebep olmaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, öğrencilerin Türkiye Türkçesinde konuşma ve yazı dili arasında ne gibi farklılıklar gördüğünü ve bu farklılıklardan nasıl etkilendiklerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın TÖMER’de öğrenim gören C1 seviyesindeki öğrenciler oluşturmaktadır. Öğrencilerin C1 seviyesinden seçilmesinin sebebi ise Türkçeyi ileri düzeyde öğrendikleri için konuşma ve yazı dili arasındaki farklılıklara vakıf oldukları kanaatidir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada veriler “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu” aracılığıyla toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Konuşma dili, yazı dili, yabancı dil olarak Türkçe.

Abstract
Transferring people's thoughts and feelings is an important tool in one of the base of the tongue while the other is writing a speech. These elements are also in Turkish, as in almost every language varies in terms of useful. In this context, Turkey was more system-free and lively spoken language In written language more systematic and develops the rules around. Post changes in the spoken language, who was transferred to daily life and written language is separated from being transmitted. In this context, the Turkish as a foreign language taught is taught systematically in Turkish, shows differences in spoken language in everyday life is because in addition to attract the attention of students with students interested in a variety of problems in setting up effective communication in everyday life, too. So much so that the Turkish language outside the classroom learned Turkish and Turkish people talking about some of the differences between the various perspectives and Languages in students against attitude causes the. In this respect the aim of the present study, the students how speech and literary language In Turkey between the differences and how those differences impacted by revealing. The research study group 2016-2017 training-teaching period İstanbul Aydın University Allen at TÖMER studying C1-level students. The reason for choosing the level of Turkish students C1 advanced level differences between speech and writing to learn language is the conviction that they are the Foundation. Qualitative research methods in the study of data that uses the "Semi-structured Interview Form" collected through. Collected data descriptive analysis technique have been resolved.

Keywords
Language, written language, Turkish as a foreign language.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri