• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK “ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİ ÖLÇEĞİ” GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
(“LEARNER AUTONOMY SCALE” DEVELOPMENT STUDY ON TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE )

Yazar : Nurşat BİÇER    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/3
Sayfa : 1666-1678
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4011


Özet
Bu çalışmanın amacı Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenen özerkliği davranışlarını gösterme ve bu davranışları uygun bulup bulmadığını belirlemeye yönelik bir ölçek geliştirmektir. Ölçek geliştirilirken madde havuzu oluşturma, uzman görüşü, katılımcı teyidi, ön uygulama, geçerlik ve güvenirlik analizleri aşamaları uygulanmıştır. Ölçme aracını geliştirmek için Gaziantep Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Türkçe öğretim merkezlerinde Türkçe öğrenen 356 öğrenciyle uygulama yapılmıştır. Bu öğrencilerden 240 kişiyle açımlayıcı faktör analizi, 116 kişiyle ise doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda 18 maddeden oluşan iki faktörlü bir ölçek yapısı ortaya çıkmıştır. Faktörler maddelerin içeriğine göre “Planlama” ve “Süreç” olarak adlandırılmıştır. Cronbach Alpha güvenirlik katsayılarına bakıldığında ölçeğin geneli için 0,88, birinci faktör için ,75 ve ikinci faktör için ,82 olarak bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenen özerkliğine ilişkin tutum ve davranışlarını ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğrenen özerkliği, yabancılara Türkçe öğretimi, ölçek geliştirme, dil öğretimi, sorumluluk.

Abstract
Aim of this study is to present learner autonomy behavior of students who learn Turkish as a foreign language and to develop a scale to determine if these behaviors are appropriate for them or not. Stages -developing item pool, expert opinion, participant confirmation, pre-application, acceptability and reliability analysis- are applied when developing the scale. To develop assessment tool, application was performed with 356 students who learn Turkish in Gaziantep University and Kilis 7 Aralık University Turkish teaching centers. Exploratory factor analysis was applied to 240 of these students, confirmatory factor analysis was applied to 116 people. As a result of these analysis, a scale structure with two factors consisting of 18 articles was revealed. Factors were named as “Planning” and “Process” according to content of the articles. When Cronbach Alpha reliability co-efficient was looked, it was 0,88 for the general of the scale, ,75 for the first factor and ,82 for the second factor. It is detected as a result of analysis that the scale which assesses the attitude and behavior for learner autonomy of foreign students who learn Turkish is acceptable and reliable.

Keywords
Learner autonomy, teaching Turkish to foreigners, developing a scale, language teaching, responsibil

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri