• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin 31. sayısı (8 / 3) 15 Eylül 2019 tarihi itibarıyla yayımlanmıştır.

  Dergimizde yayımlanacak makalelerde 700-1000 kelimeden oluşan geniş İngilizce özet bölümü yer alacaktır.

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ TÜRKÇE DERSİ ÖZ YETERLİK ALIGILARI İLE İLİŞKİSİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN 8th GRADE STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS READING HABIT AND SELF-EFFICACY PERCEPTION ON TURKISH LESSON )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 6/4
Sayfa : 2616-2626
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4020


Özet
Türkçe dersi dil becerilerinin öğretildiği en temel derstir. Okuma becerisi ise bireyin bilgiye ulaşmasında kullandığı en hızlı ve ekonomik yoldur. Daha da önemlisi bu beceri bireyin hayatı boyunca edindiği başarıların da önemli oranında etkili olacaktır. Bu nedenle bu beceri ve Türkçe dersine yönelik algının incelenmesi önemlidir. Çalışmada 8. sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıklarına ilişkin tutumlarının Türkçe dersi öz yeterlik algıları ile ilişkisi üzerinde durulmuştur. Veriler Gömleksiz tarafından geliştirilen ve Balcı tarafından yeniden düzenlenen “Kitap Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği” ile Durukan ve Maden tarafından geliştirilen “Türkçe Dersi Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” ile toplanmıştır. Çalışmanın örneklemini Kars ilinde çeşitli ortaokullarda 8. sınıfta öğrenim gören 97 öğrenci oluşturmuştur. Elde edilen verilere göre öğrencilerin Türkçe dersi öz yeterlik algıları ile okuma alışkanlıklarının orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Bunlara ek olarak öğrencilerin Türkçe dersi öz yeterlik algıları ile okuma alışkanlıkları arasında pozitif ve negatif yönde ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe dersi, öz yeterlik algı, okuma alışkanlığı, ortaokul.

Abstract
Turkish lesson is the most basic one in which linguistic skills are thought. Reading skill is the quickest and the most economical way for individual to access information. More importantly, this skill will be effective in considerable amount of success acquired by individual during life time. Therefore, it is important to investigate the perception towards this skill and Turkish lesson. The present study focused on the relationship between attitudes of 8th grade students towards reading habits and their self-efficacy perceptionon Turkish lesson. The data were collected by using “Attitude Scale Towards Reading Habit” developed by Gömleksiz and revised by Balcı and “Turkish Lesson of Self-efficacy PerceptionScale” developed byDurukan and Maden. The sample of study consisted of 97 students attending 8th grade at various secondary schools in Kars province. According to the obtained data, self-efficacy perception of the students on Turkish lesson and their reading habits were determined to be moderate. In addition, there were positive and negative correlations between self-efficacy perception of the students on Turkish lesson and their reading habits.

Keywords
Turkish lesson, self-efficacyperception, reading habit, secondary school.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri