• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUMAYA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZILI ANLATIM DERS BAŞARISI ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION FACULTY STUDENTS’ ATTITUDE TOWARD READING AND THEIR ACHIEVEMENT IN WRITTEN EXPRESSION COURSE )

Yazar : Nevin AKKAYA  - Cenan İŞCİ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/2
Sayfa : 1161-1171
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4110


Özet
Yazma eylemi bilgiden çok beceri gerektirir. Etkili yazma; disiplinli ve sürekli çalışmaların, okuduklarından yeni anlamlar üreterek çıkarsamaların yapıldığı; yeniden üretimin gerçekleştiği bir süreçtir. Güzel yazı yazmada etkili bir okur olmanın, usta yazarların yazılarını okuyup incelemenin ve sıkça yazma uygulamaları yapmanın rolü büyüktür. Bu nedenle yazılı anlatım başarısında iyi bir okuyucu olmak önemlidir. Bu çalışma ile eğitim fakültesinde çeşitli ana bilim dallarında eğitim gören öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarını çeşitli değişkenlere göre incelemek, okuma alışkanlığı düzeyini belirlemek ve okumaya yönelik tutum düzeyiyle yazma başarısı arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde 10 farklı ana bilim dalında öğrenim gören 420 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Susar Kırmızı (2012) tarafından geliştirilen okuma alışkanlığına yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda eğitim fakültesi öğrencilerinin okumaya yönelik tutum düzeyinin ölçek genelinde % 5,1 oranında düşük, % 56,8 oranında orta ve % 38,1 oranında yüksek olduğu görülmüştür. Eğitim fakültesi öğrencilerinin okuma alışkanlığına yönelik tutumları cinsiyete ve ana bilim dallarına göre anlamlı farklar göstermektedir. Diğer yandan eğitim fakültesi bünyesinde eğitim gören öğrencilerin, okuma alışkanlığına yönelik tutumları ile bir yılda okudukları kitap sayısı arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir. Araştırmaya katılanların, okuma alışkanlığına yönelik tutumları ile okur olma algı düzeyleri arasında orta düzeyde olumlu bir ilişki belirlenmiştir. Yazılı anlatım ders başarısı ile okur olma algı düzeyleri arasında ise düşük düzeyde ilişki tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Eğitim fakültesi, okuma, tutum, yazılı anlatım ders başarısı.

Abstract
Writing necessitates skill rather than knowledge. Skillfully writing is a process that requires disciplined and continuous work, write making inferences from reading and making practice. Effective reader, and reviewing the writings of master authors, writing a lot, reading good are effective role for nice writing. Therefore, being good reader is important for writing success. In this study, it is aimed to investigate the attitudes towards reading of students at Faculty of Education by several variables, determine the level of reading habit and reveals that there is a relationship between the level of attitudes towards reading and writing success. Scanning method was used in this study. 420 students studying at 10 different departments at Faculty of Education participated to this study. Attitude scale towards reading habit was developed by Susar Kırmızı (2012) was used as data collection tool. It is observed that the level of attitudes toward reading of students at Faculty of Education was 4.9%lower, 57.9% of medium and 37.2% higher in scale after the results of the analysis. the attitudes towards reading of students at Faculty of Education shows significant differences by gender and division. There is a meaningful relationship between attitudes towards reading habit and number of books read in a year. It has been defined on a moderate correlation between attitudes towards reading habit and level of reader perceptions; a low correlations between attitudes towards reading habit and writing success.

Keywords
Faculty of Education, reading, attitudes, the success of writing courses.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri