• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN AKICI KONUŞMA ÜZERİNDEKİ ROLÜ
(THE ROLE OF DRAMA METHOD IN SPEAKING FLUENCY IN TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE )

Yazar : Bilal Ferhat KARADAĞ   - Ali GÖÇER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/1
Sayfa : 431-446
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4142


Özet
Bir dili öğrenme amaçları arasında en öncelikli olanı, o dil aracılığıyla iletişimi sağlamaktır. İletişimde gerekli olan temel yeterlikler dinleme-anlama ve konuşma-anlatmadır. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde konuşma becerisinin kazandırılması sürecinde geleneksel yöntem ve tekniklerin kullanıldığı görülmektedir. Bunun sonucu olarak da öğrenme süreçlerinde öğrencilerin yeteri kadar aktifleşmesini sağlayacak etkinlikler uygulanamamaktadır. Bu nedenle Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde çağdaş yöntemler tercih edilmesi yanında temel dil becerilerini geliştirecek uygulamalı etkinliklere yer verilmesi de önemlidir. Bu araştırmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde drama yönteminin öğrencilerin akıcı konuşma becerileri üzerindeki rolünü tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma, nitel araştırma yaklaşımı çerçevesinde eylem araştırması deseniyle desenlenmiştir. Araştırma, Erzincan ili Merkez ilçesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın katılımcıları araştırmacı, yabancı uyruklu öğrenciler ve geçerlik komitesinden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri gözlem, görüşme, araştırmacı günlüğü ve video kayıtlarıyla elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi kullanılarak incelenmiştir. Araştırmanın sonunda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde drama yönteminin akıcı konuşma becerisi kazanılmasında önemli etkisinin olduğu ve hedef kitlenin iletişim becerisi üzerinde olumlu değişiklikler meydana getirdiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Akıcı konuşma, drama yöntemi, Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi.

Abstract
The highest priority of language learning goals is to communicate through that language. The basic competencies required in communication are listening-comprehension and speaking-expression. Traditional methods and techniques are seen to be used in the acquisition process of speaking skills in teaching Turkish as a foreign language. As a result, activities that enable students to become sufficiently active during the learning process cannot be implemented. For this reason, it is also important to include contemporary methods in teaching Turkish as a foreign language, as well as practical activities to improve basic language skills. In this research, it was aimed to determine the role of drama method on the fluency skills of students in teaching Turkish as a foreign language. The research was designed with the concept of action research in the framework of qualitative research approach. It was carried out at language teaching center called ‘Turkish and Foreign Language Teaching Application and Research Center’ in Erzincan. Participants were a researcher, foreign students and a committee to check the validity. The data of the study were obtained by observation, interview, researcher's diary, and video recordings. The obtained data were analyzed by using descriptive analysis and content analysis. At the end of the research, it was seen that in teaching Turkish as a foreign language, drama method had an important effect in acquiring fluency skills, and it produced positive changes in the communication skill of the target group.

Keywords
Speaking fluency, drama method, teaching Turkish as a foreign language.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri