• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE YANSITICI ROL
(REFLECTIVE ROLE IN TEACHING LANGUAGE SKILLS )

Yazar : Adile YILMAZ  Mazhar BAL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/1
Sayfa : 278-293
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.421


Özet
Öğrenci merkezli bakış açısını destekleyen ve eğitim sürecini etkili hâle getiren önemli özelliklerinin başında öğretmen özellikleri gelmektedir. Bu bakımdan çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının, dil becerilerinin kazandırılmasında uygulamış oldukları etkinliklerde nasıl bir öğretmen rolü yansıttıklarını ortaya koymaktır. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile desenlenen araştırmanın kuramsal temelini, Van Manen’in (1977; akt: Ballard,2006) yansıtıcılık rolleri üzerine öne sürdüğü modeli oluşturmaktadır. Bu modele göre eğitimciler, eğitim süreçlerinde yansıttıkları rollere göre en alt seviyeden başlayarak şu üç kategoriye ayrılır: Teknik, pratik ve eleştirel seviye. Araştırmanın katılımcıları kolay ulaşılabilir durum örneklemesi ile seçilmiş böylece 9 Türkçe öğretmeni adayı araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Katılımcılar Akdeniz Üniversitesi, Türkçe Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencileri arasından gönüllülük esas alınarak seçilmiştir. Araştırma sürecinin başında öğretmen adaylarından, anlatma teknikleri hakkında belli kazanımlar dikkate alınarak etkinlikler hazırlamaları ve onları sunmaları istenmiştir. Dört hafta süren uygulama sürecinde, veri toplama tekniği olarak, yarı yapılandırılmış görüşme formları, adaylar tarafından oluşturulmuş etkinlik sürecini ele alan günlükler ve gözlem tekniği kullanılmıştır. Verilerin analizinde, betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, öğretmen adaylarının Van Manen’in öne sürmüş olduğu modelin teknik ve pratik seviye özelliklerine daha yatkın oldukları; eleştirel seviye özelliklerini ise diğer iki alt seviyelere göre daha az yansıttıkları görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Yansıtıcı rol, öğretmen özellikleri, Van Manen, dil becerileri.

Abstract
Teacher characteristics have precedence among the significant features of supporting student-centered perspective and activating the educational process. In this respect, the aim of the study is to present what kind of a teacher role reflected by prospective teachers while redounding language skills in their activities that they did. The study designed with the case study of qualitative research methods is on the theoretical basis of Van Manen’s (1977; akt: Ballard, 2006) reflectivity roles that he asserts. According to this model, educationists are categorized these three titles starting with lowest level with respect to roles that they reflect: Technical, practical and critical levels. Participants of the study are 9 Turkish prospective teachers who are selected by convenience sampling. Participants are selected by considering volunteering among the students of Akdeniz University Department of Turkish Education 4th grade. At the beginning of the research process, it is demanded from the prospective teachers that considering certain acquisitions concerning telling techniques to design and present activities. Four weeks of the application process, as data collection techniques, semi-structured interviews, diaries which are created by participants and tellingthe effectiveness of process, and observation techniques are used. At the result of the study, it is observed that prospective teachers are more inclined to features of technical and practical levels of the model that Van Manen asserts; on the other hand they reflect critical level less by comparison to the other two levels.

Keywords
Reflective role, teacher characteristics, Van Manen, language skills.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri