• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ-DENETİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(ANALYZING MUSIC TEACHER CANDIDATES’ LEVELS OF SELF-CONTROL ACCORDING TO SOME VARIABLES )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/3
Sayfa : 2025-2038
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4214


Özet
Bu araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının öz-denetim düzeylerinin cinsiyetlerine, bireysel çalgılarına ve en son girdikleri bireysel çalgı sınav notu değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmaya Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ana bilim dalında okumakta olan 66 müzik öğretmeni adayı katılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ile Rosenbaum’un (1980) geliştirdiği Duyan, Gülden ve Gelbal’ın (2012) Türkçeye uyarladığı Öz-denetim Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçek, yaşantısal, yenileyici ve onarıcı öz-denetim olmak üzere 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde Bağımsız Grup T-Testi tekniği, Tek Yönlü Varyans Analizi, Tukey b Testi tekniği, Shapiro-Wilk Testleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının öz-denetim düzeylerinin cinsiyet ve bireysel çalgı değişkenleri açısından farklılık göstermediği bulunmuştur. Ancak müzik öğretmeni adaylarının öz-denetim düzeyleri ile en son girilen bireysel çalgı sınav notu değişkeni arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (t64=-3,12, p<,003). Öz-denetim ve müzik eğitimi alanında yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması ve sonuçların eğitim fakültesi programlarında kullanılması, nitelikli müzik öğretmenlerinin yetiştirilmesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler
Öz-denetim, müzik öğretmeni adayları, müzik eğitimi, bireysel çalgı.

Abstract
The aim of this research was to determine the self-control levels of music teacher candidates and to analyze this based on their gender, individual instruments and the individual instrument exam scores they have entered recently. The study group was composed of 66 music teacher candidates who are studying at Marmara University, Atatürk Faculty of Education Department of Fine Arts Education. The data were collected using personal details form prepared by the researchers and Self-Control Scale developed by Rosenbaum (1980) and adapted to Turkish by Duyan, Gülen, and Gelbal (2012). The scale is composed of three dimensions: experiential self-control, reformative self-control, redressive self-control. In the analysis of the data, Independent group T-test, one-way analysis of variance, Tukey b Test technique and the Shapiro-Wilk Test were used. At the end of the study, it was found that the self-control levels of music teacher candidates did not differ regarding gender and individual instrument variables. However, there was a significant difference between the self-control levels of the music teacher candidates and the last individual instrument exam score (t64=-3,12, p<,003). The dissemination of studies in the field of self-control and music education and the use of results in education faculty programs are essential for the training of qualified music teachers.

Keywords
Self-control, music teacher candidates, music education, individual instrument.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri