• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE MASALLARI DRAMA YÖNTEMİYLE İŞLEMENİN TÜRKÇE DERSİNE ETKİSİ
(THE EFFECT OF TEACHING FAIRY TALES TO THE GIFTED STUDENTS THROUGH DRAMA ON TURKISH LESSON )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/4
Sayfa : 2572-2590
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4223


Özet
Bu çalışmanın amacı, üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde, masalların drama yöntemiyle Türkçe dersinde kullanımının derse olan etkisini araştırmaktır. Araştırma eylem araştırması modelinde yürütülmüştür. Araştırma Bilim ve Sanat merkezinde 6. sınıfta öğrenim gören 15 öğrenciyle yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Türkçe Tutum Ölçeği, araştırmacı günlüğü, öğrenci günlüğü ve odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Veriler Nvivo 11 nitel veri analiz programıyla analiz edilmiştir. Veriler okunarak kodlamalar yapılmış, bu kodlar kategorize edilmiş ve temalar oluşturulmuştur. Nicel verilerden elde edilen ön test ve son test sonuçları Wilcoxon işaretli sıralar testiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda; ön test ve son test verileri arasında anlamlı bir farklılık olduğu, masalların drama yöntemi ile işlenmesinin öğrencilerde yüksek motivasyon sağladığı, uygulama öncesi Türkçe dersinin öğrencilerde düşük motivasyona sebep olduğu, uygulamaya yönelik pozitif değerlendirmeler yapıldığı, öğrenmeyi ve öğrenme ortamını olumlu yönde etkilediği, kişisel gelişimi desteklediği, ders sürecini olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Üstün yetenekli öğrenciler, masal, drama, Türkçe eğitimi.

Abstract
In this study, it was aimed to investigate the effect of the use of drama in Turkish lessons in the teaching of gifted students. The research was conducted in the action research model. The research was carried out by 15 students in the 6th grade in the Science and Art Center. Turkish attitude scale, researcher diary, student diary and focus group interview were used as data collection tools. The data were analyzed by Nvivo 11 qualitative data analysis program. These codes were categorized and the themes were created. Pre-test and post-test results obtained from quantitative data were analyzed by Wilcoxon signed rank test. As a result of the research; there is a significant difference between pre-test and post-test data. It is seen that there is a significant difference between processing the tables with drama method, high motivation in the students, pre-application Turkish lesson causes low motivation in students, positive evaluations are made for the application, learning and learning environment are positively affected, it has been seen that the course has a positive impact on the process.

Keywords
Gifted students, fairy tales, drama, Turkish education.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri