• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ GENEL YETERLİKLERİNE SAHİP OLMA DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATING TEACHERS’ GENERAL COMPETENCY LEVELS OF TEACHING PROFESSION )

Yazar : Emin Tamer YENEN   - Hasan Hüseyin KILINÇ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/4
Sayfa : 2767-2787
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4325


Özet
Çalışmada ilkokul ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2017 yılında yayımlanmış olan Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine sahip olma düzeylerinin, kendi görüşleri doğrultusunda belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim öğretim yılında Nevşehir il merkezindeki ilkokul ve ortaokullarda görev yapmakta olan ve uygun örnekleme yöntemiyle seçilen 271 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün 2017 yılında yayınladığı Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerinden yararlanılarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket aracılığıyla toplanmıştır. Cinsiyet ve mezun olunan fakülte türü değişkenlerine ilişkin karşılaştırmada normallik testi yapılmış, dağılımın normal olduğu görülerek bağımsız gruplar t-testi kullanılmıştır. Kıdem ve branş değişkenlerine ilişkin yapılan karşılaştırmalarda da yine normal dağılıma uygunluk testi yapılmış, dağılımın normal olduğu görülerek tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin mesleki bilgi yeterliği boyutunda kendilerini yüksek düzeyde, mesleki beceri, tutum ve değerler boyutlarında çok yüksek düzeyde yeterli gördükleri tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen, öğretmenlik mesleği, öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri.

Abstract
In the study it is aimed to determine teachers’, who work in primary and secondary schools, level of having the General Competencies of Teaching Profession published by the Ministry of National Education in 2017 in accordance with their own opinions. 271 teachers who served in primary and secondary schools in Nevşehir province center in 2017-2018 educational year and selected by appropriate sampling method created the sampling group of the study. The data of the research were collected through the questionnaire developed by the researchers by utilizing the General Competency of Teaching Profession published by the Ministry of National Education General Directorate of Teacher Training and Education in 2017. The normality test was used to compare the gender and graduated faculty type variables, and the Independent groups t-test was used to determine that the distribution was normal. In the comparisons of the seniority and branch variables one-way analysis of variance was applied by searching that distribution was normal. As a result of the research, it has been determined that the teachers see themselves at a high level level in terms of occupational knowledge adequacy, at a very high level in dimensions of professional skills, attitude and values

Keywords
Teacher, teaching profession, general competencies of teaching profession.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri