• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN TUTUM VE GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF PRESCHOOL EDUCATION TEACHERS' ATTITUDES AND OPINIONS CONCERNING VALUES EDUCATION )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/4
Sayfa : 2698-2720
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4333


Özet
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin tutumlarını ve okul öncesi eğitiminde değerler eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemektir. Karma yöntemin kullanıldığı araştırma, Van ili İpekyolu, Tuşba ve Edremit merkez ilçelerinde görev yapan 110 okul öncesi öğretmeniyle yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Yaşaroğlu (2014) tarafından geliştirilen "Değerler Eğitimi Tutum Ölçeği" ve araştırmacı tarafından geliştirilen yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler; betimsel istatistikler (ortalama ve standart sapma) ve betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin değerler eğitimine yönelik yüksek düzeyde olumlu tutum sergiledikleri; öğretmenlerin okul öncesi eğitimde öncelikli olarak saygı, sevgi, dürüstlük, yardımlaşma/dayanışma, paylaşma, sorumluluk, hoşgörü ve temizlik değerlerinin çocuklara kazandırılması gerektiği düşüncesinde oldukları; öğretmenlerin okul öncesi eğitim programında değerler eğitimine yer verilmesine rağmen değerler eğitimine yönelik somut etkinliklerin yetersiz olduğu, değerler eğitimine yönelik uygulamaların daha çok öğretmenin inisiyatifine bırakıldığı düşüncesinde oldukları; öğretmenlerin çoğunun çocukların programdaki değerleri kazanmaları için daha çok drama, oyun ve hikâye etkinlikleri yaptıkları; öğretmenlerin çoğunun değerler eğitiminde aile desteğinin olmaması, çocuğun bilişsel/gelişim özellikleri ve okulun fiziksel yetersizliklerinden kaynaklı sorun yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu durumda, ailelerin ve öğretmenlerin okul öncesi dönemde değerler eğitimi hakkında bilinçlendirilmesi ve değerler eğitimiyle ilgili materyallerin/etkinliklerin artırılması önerilebilir.

Anahtar Kelimeler
Değerler eğitimi, okul öncesi eğitimi, öğretmenler, erken çocukluk, karma yöntem.

Abstract
The aim of this study is to determine the attitudes of preschool teachers towards values education and their opinions about values education in preschool education. This study using mixed method was conducted with 110 preschool teachers working in the districts of İpekyolu, Tuşba and Edremit in Van province. In this study, "Values Education Attitude Scale" developed by Yaşaroğlu (2014) and semi-structured interview form developed by the researcher were used for data collection. The data were analyzed with descriptive statistics (mean and standard deviation) and descriptive analysis. As a result of the study, it was determined that preschool education teachers showed a high level of positive attitude towards values education; teachers are of the opinion that in preschool education, the values of respect, love, honesty, solidarity, sharing, responsibility, tolerance and cleanliness should be gained to children, teachers are of the opinion that although values education is included in preschool education curriculum, concrete activities are insufficient and the activities for values education are mostly left to the initiative of the teachers; the teachers mostly do drama, play and story activities for the children to gain the values in the curriculum; the majority of the teachers have problems in values education due to lack of family support, the child's cognitive/developmental characteristics and the physical inadequacy of the school. In this respect, it may be advisable to raise awareness of families and teachers about values education in preschool period and to increase materials/activities related to values education.

Keywords
Values education, preschool education, teachers, early childhood, mixed method.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri