• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

2018 TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
(TEACHERS’ WIEWS ON THE 2018 TURKISH LESSON CURRICULUM )

Yazar : Nuray BIÇAK   - Mehmet ALVER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/4
Sayfa : 2480-2501
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4355


Özet
Bu araştırmada; 2017 yılında yenilenen ve 2018 yılında güncellenen, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 1. ve 5. sınıflarda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren ise tüm kademelerde (1-8. sınıflar) uygulamaya konulan Türkçe Dersi Öğretim Programı’na ilişkin Türkçe öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Giresun ili merkez ilçede ortaokullarda görev yapan ve yenilenen Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı 5. sınıflarda uygulayan 8 Türkçe öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile öğretmenlerden toplanmış ve elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiş ve alt problemler ölçüt alınarak maddeler hâlinde yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre öğretmenler; programda yer alan temaları, metin tür ve çeşitliliğini, değer ve yetkinlikleri, kazanım sayıları ve nitelikleri, ölçme ve değerlendirme yaklaşımındaki değişimi, öğrenci ders kitabı ve çalışma kitabının birleştirilmesini olumlu karşılamışlardır. Ayrıca yenilenen programın, önceki programa göre daha sade ve anlaşılır olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte bazı öğretmenler; dil bilgisi ve imla konularının sınıflara göre dağılımının yeniden ele alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Yine öğretmenlerin neredeyse tamamı, öğretmen kılavuz kitaplarının kaldırılmaması gerektiğini ifade etmişlerdir. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda; ders kitaplarına tema seçiminin yalnızca yayınevlerine bırakılmaması gerektiği, dil bilgisi ve imla konularının sınıflara göre dağılımının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği, programın verimli bir şekilde uygulanabilmesi noktasında programın öğretmenlere iyi bir şekilde tanıtılması ve tüm yönleriyle kavratılması gerektiği ve program, diğer sınıf seviyelerinde uygulandıkça programın etkinliğinin daha geniş çalışma gruplarıyla değerlendirildiği araştırmaların yapılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Öğretim programı, Türkçe dersi öğretim programı, öğretmen görüşleri.

Abstract
This study aims to reveal Turkish teachers’ wiews on the Turkish curriculum which was renewed in 2017, updated in 2018. The curriculum was put into practice in 1-5 grades in 2017-2018 academic year and from 2018-2019 academic year, and from 2018-2019 academic year it was used at all grades (1-8 grades). The sample of the study includes 8 Turkish teachers who practiced the revised Turkish course program in Giresun/Turkey. The data of the research were collected from the teachers with the semi-structured interview form prepared by the researchers and the obtained data were analyzed with descriptive analysis method and the sub problems were interpreted and presented in items. According to the findings of the research, the themes, types and diversity of texts, their values and competencies, the number and qualifications of the achievements, the change in the measurement and evaluation approach, the combining of the student text book and the study book were found to be the good points of the program. It was also stated that the renewed program was simpler and easier to understand compared to the previous one. Some teachers, however, stated that the distribution and the classification of the grammar subjects according to the classes should be reconsidered. Repeatedly, almost all of the teachers stated that the teacher's guidebooks should not be aborted. In line with the results of the research; that the selection of themes for textbooks should not be left to the publishing houses only, that the distribution of grammar and spelling according to the classes should be re-audited, that the program should be introduced efficiently to the teachers at the point where it can be implemented efficiently and that the program should be taught in all its aspects, it is thought that researches with larger working groups can be done.

Keywords
Teaching program, Turkish course teaching program, teachers’ opinions.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri