• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(EXAMINING THE VIEWPOINTS OF SOCIAL STUDIES TEACHERS ON VALUE EDUCATION )

Yazar : İhsan ÜNLÜ   - Alper KAŞKAYA  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/4
Sayfa : 2656-2679
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4361


Özet
Bu çalışma Sosyal bilgiler öğretmenlerinin değer eğitimine ilişkin görüşlerini ortaya koymak adına yapılmıştır. Öğretmenlerin değer eğitiminde kullandıkları uygulamalar, değer öncelikleri, değer eğitiminde yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri araştırmanın alt problemlerdir. Çalışma nitel araştırma yöntemi kapsamında, olgubilim deseni kullanılarak yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmaya 46 Sosyal bilgiler öğretmeni katılmıştır. Elde edilen veriler betimsel ve içerik analizi yöntemi kullanılarak bulguya dönüştürülmüştür. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin değer eğitiminde ağırlıklı olarak telkin yöntemi, okul panosu hazırlama ve drama tiyatro çalışmalarını kullandığı tespit edilmiştir. Katılımcı öğretmenlerden az sayıda kişinin çağdaş ve öğrenci merkezli teknikleri (değer analizi, açıklama, eleştirel düşünme, empati vb.) kullandığı görülmüştür. Sosyal bilgiler öğretmenleri okulda öncelikli öğretilecek değer sıralamasında adalet, dürüstlük ve sevgi değerlerini ilk sırada göstermiştir. Öğretmenlerin son üç sıraya bıraktığı değerler ise; estetik, tasarruf ve bilimselliktir. Öğretmenlerin görüşlerine göre değer eğitiminde en belirgin sorunlar; aile, müfredat, çevre, medya, öğrenciler ve okulların maddi imkânları başlıkları altında toplanmaktadır. Değer eğitiminin başarıya ulaşması için devlet, aile, çevre ve öğretmenlerin birlikte hareket etmesi en önemli husus olarak belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Değer eğitimi, öğretmen, Sosyal bilgiler.

Abstract
This study was conducted for the purpose of determining the viewpoints of Social Studies teachers on value education. The applications used by the teachers in value education, value priorities, the problems they face in value education, and the solution suggestions are the sub-problems of the study. The study was conducted by employing the Phenomenological Pattern in the context of Qualitative Research Methods. The Semi-Structured Interview Form was used as the data collection tool. A total of 46 Social Studies teachers participated in the present study. The data obtained in the study were transformed into findings by employing the Descriptive and Content Analysis Methods. It was determined that Social Studies teachers mostly used the Suggestopedia Method, school board preparation and drama theater studies in value education. It was observed that a small number of participants used the contemporary and student-centered techniques (i.e. value analysis, explanation, critical thinking, empathy, etc.). Social Studies teachers showed the justice, honesty and love values in the first order in the ranking of the values that would be taught to students at school. The values that were left to the latest three ranks by teachers were aesthetics, saving and scientificness. According to the viewpoints of the teachers, the most obvious problems in value education are family, curriculum, the environment, the media, students and the financial means of schools. In order for the value education to be successful, it was stated by the participants that the most important point was that the state, family, environment and teachers act together in this context.

Keywords
Value education, teacher, social studies.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri