• Hızlı Erişim

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ TELEVİZYONDA KULLANILAN DİL İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ
(PRESERVICE TURKISH TEACHER’S OPINIONS ABOUT USING LANGUAGE ON TELEVISION )

Yazar : Taha Yasir CEVHER   - Suat UNGAN - Elif KURT  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/2
Sayfa : 948-964
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4372


Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmen adaylarının televizyonda kullanılan dil ile ilgili görüşlerini belirleyip değerlendirmektir. Araştırmada nitel yaklaşım benimsenerek özel durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim–öğretim yılı bahar döneminde Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Programı 3. sınıfında öğrenim görmekte olan 8 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunun seçilmesinde kolay ulaşılabilir örneklem kullanılmış, çalışmaya katılımda gönüllülük esas alınmıştır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Formda kişisel bilgilerin belirlenmesi amacıyla bir bölüm ve öğretmen adaylarının televizyonda kullanılan dil ile ilgili görüşlerini belirlemeyi amaçlayan 6 maddenin bulunduğu bir bölüm bulunmaktadır. Araştırma kapsamında toplanan veriler iki araştırmacı tarafından içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler dizi/film, reklam, haber ile spor programlarında kullanılan dil olarak sınıflandırılmış ve medyanın Türkçe üzerindeki etkisi ile ilgili öğretmen adaylarına ait görüşler belirlenmiştir. Ayrıca ortaokul öğrencilerinin medya dilinden nasıl etkilendiği ile ilgili sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Televizyon, dil, Türkçe öğretmen adayları.

Abstract
The purpose of this study is to identify and analyze pre-service Turkish teachers’ views on the language used in television. The study adopted a qualitative approach and used a case study design. The sample consisted of 8 pre-service teachers attending the third grade of the Turkish Language Teaching Program at the Fatih Faculty of Education, Trabzon University in the spring term of the 2017-2018 academic year. The sample was selected using convenience sampling on the basis of voluntary participation. The data were collected using a semi-structured interview form developed by the researchers. The form involves a section to identify personal data and another 6-item section to identify pre-service teachers’ views on the language used in television. The data were analyzed by the researchers using content analysis. The data were then categorized as the language used in TV series/movies, commercials, news programs, and sports shows; pre-service teachers’ views on the effect of the media on Turkish were identified. Additionally, results were obtained on how secondary school students are affected by the language used in the media.

Keywords
Television, language, pre-service Turkish teachers.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri