• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YAZMA ÖZERKLİĞİ ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(WRITING AUTONOMY SCALE: A STUDY ON VALIDITY AND RELIABILITY )

Yazar : Keziban TEKŞAN   - Üzeyir SÜĞÜMLÜ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/4
Sayfa : 2591-2607
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4379


Özet
Alanyazın taraması sonucunda, Türkiye’de ortaokul öğrencilerinin yazma özerkliği düzeylerini belirlemek için geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış herhangi bir ölçme aracına rastlanmamıştır. Araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin yazma özerkliği düzeylerini belirlemek için geçerli ve güvenilir bir Yazma Özerkliği Ölçeği geliştirmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, ortaokulda öğrenim gören 319 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubundan elde edilen veriler üzerinde istatistiksel işlemler gerçekleştirilerek ölçek geliştirilmiştir. Yazma özerkliği ölçeği için öncelikle açımlayıcı faktör analizi ile üç faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi ile elde edilen yapının, doğrulayıcı faktör analizi ile model uyumu test edilmiştir. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonucunda, 22 madde ve üç faktörden oluşan modelin kuramsal ve istatistiksel olarak uygun olduğu bulunmuştur. Ayrıca bu sonuçlar, ölçeğin yapı geçerliğinin olduğuna ilişkin bir kanıttır. Ölçekte yer alacak maddelerin analizinde, madde toplam korelasyonuna dayalı ve alt-üst grup ortalamaları farkına (t testi) dayalı madde analizi teknikleri kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirliğini kestirmek için, iç tutarlılık ve testi yarılama yöntemlerinden yararlanılmıştır. İç tutarlılık yöntemiyle güvenirliği kestirmede Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach α güvenirlik katsayısı .82 bulunmuştur. Bu değer, ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. Güvenirlik çalışmaları kapsamında yapılan iç tutarlık kat sayıları, ölçeğin güvenilir olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Yapılan analizler sonucunda Yazma Özerkliği Ölçeği; 3 alt boyut (motivasyon ve tutum, planlama ve süreç, paylaşım ve değerlendirme) olarak düzenlenmiştir. Ölçekte toplam 22 madde yer almakta ve ölçekten alınabilecek en yüksek puan 66, en düşük puan ise 22’dir.

Anahtar Kelimeler
Yazma Becerisi, öğrenci özerkliği, motivasyon, yazma özerkliği ölçeği.

Abstract
As a result of literature review; there is not observed any proven measuring tool to determine the validity and reliability of secondary school students writing their level of autonomy in Turkey. The aim of the research is to develop a valid and reliable Writing Autonomy Scale to determine the levels of autonomy of the secondary school students. The study group of the research consisted of 319 students attending secondary school. Statistical procedures were performed on the data obtained from the study group to improve the scale. For Writing Autonomy Scale, a three-factor structure was first obtained by exploratory factor analysis. The model obtained by exploratory factor analysis was tested by confirmatory factor analysis. As a result of descriptive and confirmatory factor analysis, 22 items and three factors were found to be theoretically and statistically appropriate. These results are also evidence that your scale is valid. In the analysis of the items to be included in the scale, substance analysis techniques based on the total correlation of the items and based on the difference of the group mean (t test) were used. To estimate the reliability of your scale, internal consistency and test split methods are used. Cronbach alpha internal consistency coefficient was calculated in reliability estimation by internal consistency method. Cronbach α reliability coefficient of the scale was found .82. This value indicates that the scale is highly reliable. Internal consistency coefficients within the scope of reliability studies have shown that the scale can be used as a reliably. As a result of the analyzes that were made, Writing Autonomy Scale was organized as 3 sub-dimensions (motivation and attitude, planning and process, sharing and evaluation). There are 22 items on the scale and the highest score that can be taken from the scale is 66 and the lowest score is 22.

Keywords
Writing skills, learner autonomy, motivation, writing autonomy scale.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri