• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EKRAN OKUMA ÖZ YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF SCREEN READING PERCEPTIONS SELF EFFICACY PRE-SERVICE TEACHERS )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 7/4
Sayfa : 2608-2628
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4383


Özet
Günümüzde insanlar basılı materyallerden ziyade cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi teknolojik araçları yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Bu araçlarla etkileşim içerisinde olduklarından istemli ya da istemsiz biçimde ekrana yönelik okuryazarlık becerisi edinmektedirler. Bireyler ekranın avantajlarının ne kadar farkındadır, bu avantajlarından yararlanabiliyorlar mı, dezavantajlarını ne kadar aza indergeyebiliyorlar ya da demografik özellikleri ekran okuma düzeylerini etkiliyor mu? Günümüzde bu tür sorular henüz netlik kazanamamıştır. Bu doğrultuda araştırmada öğretmen adaylarının ekran okuma öz yeterlik algılarının dağılımlarını ve algılarını cinsiyet, sınıf seviyesi, okuma materyali tercihi, ekran okuma aracı, yazı tipi ve günlük internet kullanım süresine göre incelemek amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Gazi Üniversitesi’nde Sınıf ve Matematik Öğretmenliği Bölümlerinde öğrenim gören 320 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veriler 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde toplanmıştır. Öğretmen adaylarının ekran okuma öz yeterlik algılarını belirlemek için geliştirilen “Ekran Okuma Öz Yeterlik Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H-testi kullanılmıştır. Yapılan Mann Whitney U-testi sonucunda öğretmen adaylarının ekran okuma öz yeterlik algılarında cinsiyete göre anlama boyutunda anlamlı farka rastlanmıştır. Kruskal Wallis H-testi sonucunda ise okuma materyali tercihine göre göz sağlığı, ekran okuma aracı tercihine göre kullanışlılık, anlama ve göz sağlığı boyutlarında, günlük internet kullanım süresine göre kullanışlılık, sayfayı yönetme ve göz sağlığı boyutlarında anlamlı farka rastlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ekran okuma, öz yeterlik algısı, öğretmen adayı.

Abstract
Nowadays, people use technology tools such as mobile phones, tablets and computers extensively from printed materials. Because they interact with these tools, they acquire literacy skills for the screen, voluntarily or involuntarily. How well are they aware of the benefits of individual screening, how can they take advantage of these advantages, how much disadvantage can they display, or how their demographics affect screen readings? Today, such questions have not been clarified yet. In this research, the distribution of self-efficacy perceptions of pre-service teachers and screen reading self efficacy of elementary pre-service teachers’ in terms of variables of gender, grade level, reading material preference, screen reading tool, font type, daily internet usage time were examined. The sample of the research is composed of 320 elementary and math pre-service teachers from Gazi University Faculty of Education. During data collection process, Screen Reading Self-Efficacy Perception Scale was used. To analyze data, Mann Whitney U and Kruskal Wallis H-tests were used. As a result of the Mann Whitney U-test, it was found that pre-service teachers had a meaningful difference in reading understanding self-efficacy perceptions by gender. Kruskal Wallis H-test results showed significant differences in eye health according to preference of reading material, usability according to preference of screen reader, usefulness according to preference of reading material, usefulness according to internet usage time, management of page and eye health.

Keywords
Screen reading, self efficacy perception, pre-service teachers.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri