• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN OKUMA STRATEJİLERİ BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA (KARS İLİ ÖRNEĞİ)
(A STUDY ON THE LEVELS OF TURKISH TEACHERS TO USE THEIR COGNITIVE AWARENESS SKILLS OF READING STRATEGIES (THE CASE OF KARS PROVINCE) )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/2
Sayfa : 1137-1157
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4410


Özet
Okumak hem bir konu hakkında bilgi edinmemizi hem de estetik ve sanat duygularımızın gelişmesini sağlar. Okumanın temel amacı olan anlamayı sağlamak için bir dizi zihinsel işlem gerekmektedir. Okuma işlevinin okuma öncesi, okuma sırası ve okuma sonrası aşamalarını içeren süreçte bireyin bilişsel becerilerinin farkında olması, kendisini ve süreci kontrol etmesi ve son olarak geri bildirim alarak değerlendirme yapabilmesi bireydeki üstbilişsel faaliyetler olarak değerlendirilebilir. Bu araştırma, Türkçe öğretmenlerinin okuma stratejileri bilişsel farkındalık becerilerini kullanma düzeylerini tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Kars ili ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokullarda görev yapan Türkçe öğretmenleri oluşturmaktadır. Veriler, Okuma Stratejileri Bilişsel Farkındalık Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, bağımsız t testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; Türkçe öğretmenlerinin okuma stratejileri bilişsel farkındalık becerilerinden aldıkları toplam puanlar cinsiyet, mezuniyet türü, kıdem, mezun oldukları bölüm, okuma eğitimi dersi alma, ders kredisini yeterli bulma, okunan kitap sayısı, hızlı okuma teknikleri eğitimi alma değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Fakat bu değişkenlere göre ölçeğin bazı alt boyutlarında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okuma eğitimi, okuma stratejileri, bilişsel farkındalık.

Abstract
Studying allows us to learn about a subject and to develop our aesthetic and artistic feelings. A number of mental procedures are required to provide understanding which is the main aim of reading. In the process including the pre-reading, reading order and the post-reading stages of the reading function, the individual's cognitive skills should be aware, the process of controlling himself / herself and the process. This research was conducted to determine the level of reading skills of Turkish teachers in using cognitive awareness skills. Population of the study consisted of Turkish teachers rendering service in the academic at secondary schools affiliated with the Ministry of National Education in the province and districts of Kars. The data were collected by using the Cognitive Awareness of Reading Strategies Inventory. SPSS 17. 0 package software was used to conduct statistical analyses on data. According to the study results; total scores obtained by Turkish teachers from the cognitive awareness skills of reading strategies did not show a significant difference according to the variables of gender, graduation type, seniority, graduation department, receiving the reading course, number of books being read, receiving the course of speed reading techniques. However, according to these variables, a significant difference was determined in some subscales of the inventory.

Keywords
Reading education, reading strategies, cognitive awareness.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri