• Hızlı Erişim

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN MOTİVASYON DÜZEYLERİ İLE SOSYAL BECERİLERİ VE PROBLEM DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(THE INVESTIGATION OF RELATION AMONG THE PROBLEM BEHAVIORS, SOCIAL SKILLS AND MOTIVATION LEVEL OF STUDENTS ATTENDING THE PRE-SCHOOL INSTITUTIONS )

Yazar : Saide ÖZBEY  - Serap AKTEMUR GÜRLER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/1
Sayfa : 587-602
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4426


Özet
Bu araştırma okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48-72 aylık çocukların motivasyon düzeyleri ile sosyal becerileri ve problem davranışları arasında ilişki belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 yılı bahar döneminde Kars il merkezinde yer alan resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 48-72 aylık tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 304 çocuk oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Genel Bilgi Formu”, “Sosyal Beceri Ölçeği”, “Problem Davranış Ölçeği” ve “Okul Öncesi Çocuklar İçin Motivasyon Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çocukların sosyal beceri puanlarıyla motivasyon puanları arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunduğu ve çocukların problem davranış puanlarıyla motivasyon puanları arasında negatif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Motivasyon, sosyal beceri, problem davranış, okul öncesi.

Abstract
This research is conducted to determine the relation among the problem behaviors, social skills and motivation level of students (48-72 months) attending the pre-school institutions. The research is planned as to correlational survey model .The working group of this research is composed of 304 pre-school student (48-72 months) who attends the formal and private pre-school institutions in the center of Kars and this group is selected by using random sampling method. In this research as data collection tool “ General Information Form”, “Social Skills Scale”, “Problem Behavior Scale” and “Motivation Scale for pre-school students” are used. As to research results, it is clear that there is a meaningful and positively relation between the social skill points and motivation points and also there is a meaningful and negatively relation between the problem behavior points and motivation points.

Keywords
Motivation, social skills, problem behavior, pre-school.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri