• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
(DETERMINATION OF THE SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES COMMUNICATION SKILLS )

Yazar : Kamil UYGUN   - Alaattin ARIKAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/4
Sayfa : 2256-2281
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4487


Özet
Bu araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın katılımcılarını, 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültelerinin Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde 1., 2., 3., ve 4. sınıflarda öğrenim gören 249 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada, tarama modeli uygulanmıştır. Araştırma için öncelikle literatür taraması yapılmış olup ardından kişisel bilgi formu ve iletişim becerileri envanteri aracılığıyla Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının iletişim becerilerine ilişkin veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde t-testi ve tek yönlü varyans analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara bakıldığında, Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının iletişim beceri düzeylerinin yüksek olduğu, davranışsal boyuttaki iletişim becerileri puanlarının, zihinsel ve duygusal boyuttaki iletişim becerileri puanlarından daha yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının iletişim becerileri cinsiyete, akademik başarıya, sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık gösterirken; öğrenim görülen lise, üniversite, anne - baba mesleği, aile gelir düzeyi, kardeş sayısı, uzun süre yaşamış oldukları yerleşim birimi ve teknoloji kullanma sıklıklarına göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal bilgiler, sosyal bilgiler öğretmen adayları, iletişim becerisi, sosyal beceri.

Abstract
The aim of this study is to investigate the communication skills of prospective teachers in terms of various variables. In the spring semester of 2017-2018 academic year, 249 teacher candidates studying in the 1st, 2nd, 3rd and 4th grades of the Social Studies Teaching Department of the Faculty of Education of Aydın Adnan Menderes University and Uşak University formed the participants. In the research, the survey model was applied. For the research, firstly a literature review was performed and then data was gathered about the communication skills of Social Studies teacher candidates through the personal information form and the inventory of communication skills. In the analysis of the data t-test and one-way analysis of variance was performed. According to the findings of the research; It was seen that social studies teacher candidates' communication skills levels were high, and behavioral communication skills scores were higher than communication skills scores in mental and emotional dimensions. While communication skills of teacher candidates differed significantly according to gender, academic achievement and class level; It has been determined that there is no significant difference according to the high school, university, parent profession, family income level, number of siblings, long-term residence and frequency of using technology.

Keywords
Studies, social studies teacher candidates, communication skills, social skills.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri