• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN WEB PEDAGOJİK İÇERİK BİLGİSİ, PROGRAM YAKLAŞIMLARI VE ÖZ DÜZENLEME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF WEB PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE, CURRICULUM ORIENTATIONS AND SELF REGULATION SKILLS OF COMPUTER EDUCATION AND INSTRUCTIONAL TECHNOLOGY STUDENTS )

Yazar : Selami UYSAL   - Kerim GÜNDOĞDU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/3
Sayfa : 1902-1928
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4506


Özet
İlişkisel tarama modelinde yapılan araştırmada Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) öğrencilerinin web pedagojik içerik bilgisi, program yaklaşımları ve öz düzenleyici öğrenme beceri düzeylerinin ve aralarındaki ilişki düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Örneklem Türkiye’deki ADIM Konsorsiyumu Üniversitelerinden Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi BÖTE bölümüne devam eden toplam 458 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Horzum (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan “Web Pedagojik İçerik Bilgisi Ölçeği”, Cheung ve Wong (2002) tarafından geliştirilen ve Eren (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “Program Yönelimleri Envanteri” ve Turan (2009) tarafından geliştirilen “Öz Düzenleyici Öğrenme Becerileri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, Kruskal-Wallis H testi, Mann-Whitney U testi, Spearman Sıra Farkları korelasyon testi kullanılmıştır. Bulgulara göre BÖTE öğrencilerinin web pedagojik içerik bilgisi, program yaklaşımları ve öz düzenleyici öğrenme becerileri düzeylerinin cinsiyet, sınıf ve mezun olunan lise türü değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaştığı; alt boyutlar arasında düşük, orta ve yüksek düzeyde anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
BÖTE öğrencileri, web pedagojik içerik bilgisi, program yaklaşımları, öz düzenleyici öğrenme becerileri.

Abstract
In this correlational survey study, it was aimed to investigate web pedagogical content knowledge, curriculum orientations and self regulated learning skills of Computer Education and Instructional Technology (CEIT) students, relationships among these variables. Sample consisted of 458 CEIT students registered to Aydın Adnan Menderes University, Pamukkale University, Süleyman Demirel University, Mehmet Akif Ersoy University and Çanakkale Onsekiz Mart University among ADIM Universities Consortium in Turkey. As data collection tools, “Web Pedagogical Content Knowledge Scale” which was adapted to Turkish by Horzum (2011), “Curriculum Orientations Inventory” which was developed by Cheung and Wong (2002) and adapted to Turkish by Eren (2010) and “Self Regulated Learning Scale” which was developed by Turan (2009) were used in the study. Frequency, percentage, arithmetic means, Kruskal-Wallis H, Mann-Whitney U, Spearman Rank Correlation tests were used in analysing data. Findings showed that there were significant differences among CEIT students’ web pedagogical content knowledge, curriculum orientations and self regulated learning skills according to gender, class and graduated high school variables. Low, medium and high level significant correlations were found among sub-factors.

Keywords
CEIT students, web pedagogic content knowledge, curriculum orientations, self regulated learning ski

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri