• Hızlı Erişim

CENAB ŞAHABEDDİN’İN ŞİİRLERİNDE ESTETİK TAVIR
(AESTHETIC ATTITUDE IN THE POEMS OF CENAB ŞAHABEDDIN )

Yazar : Taner TURAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 8/2
Sayfa : 914-934
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4520


Özet
Servet-i Fünûn şiirinin büyük oranda estetiğini kuran ve geliştiren Cenab Şahabeddin, bilhassa 1896-1902 yılları arasında neşrettiği şiirlerinde yeni bir duyuş tarzı geliştirmeyi başarabilmiş ve bunun sonucunda da bugün bile dinamizmini kaybetmemiştir. Cenab Şahabeddin’in bunu başarmasında mizacıyla beraber sanatı bir gaye edinmesinin payı yadsınamaz ki bugün pek çok akademik çalışma şairin bu başarısını ortaya koymuştur. Fakat şairin modern Türk şiirinde neyi başarmak istediği ya da bir şey başarmak isteyip istemediği, şiirle nereye varmak veya şiiri ne olarak gördüğü konusunda tartışmalar hala devam etmektedir. Bu çalışmada bu sorulara bir cevap bulunmaya çalışılacaktır. Bu sorulara cevap bulunmaya çalışılırken Cenab Şahabeddin’in estetik tavrı üzerinde durulacak ve bu hususta özellikle Batı felsefesinin temel metinlerinden ve duyumculuktan yararlanılacaktır. Böylece Cenab Şahabeddin’in şair ve şiir anlayışına yeni bir bakış açısı kazandırmak, şiirinin arkasındaki dünyayı görmek ve modern Türk şiiri içerisinde Cenab Şahabeddin’in oynadığı rol tekrardan gözden geçirilecektir.

Anahtar Kelimeler
Estetik, duyumculuk, modern Türk Şiiri, felsefe ve şiir.

Abstract
Cenab Şahabeddin, who established and developed a great deal of aesthetics of Servet-i Fünûn poetry, was able to develop a new sense of style specifically in his poems between 1896-1902 and, as a result he has not lost his dynamism even today. The role of Cenab Şahabeddin’s aspiration to art and his character on achieving this cannot be denied considering various studies today have revealed the success of the poet. However, there is still a debate about what the poet wants to achieve in modern Turkish poetry or whether he wants to achieve anything, what point he wants to go with poetry or what he sees poetry as. These questions will be attempted to be answered in the present study. While attempting to answer these questions, Cenab Şahabeddin’s aesthetic stance will be emphasized and, in this respect, especially sensualist and western philosophy scripts will be benefited from. Thus, a new point of view will be brought to Cenab Şahabeddin’s poems and poetry, the world behind his poetry will be revealed and, the role Cenab Şahabeddin plays on Turkish poetry will be revised.

Keywords
Aesthetics, sensation, modern Turkish poetry, philosophy and poetry.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri