• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETENLERİN TEKNOLOJİK PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHERS’ TECHNOLOGICAL PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDGE IN TERMS OF SEVERAL VARIABLES )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/1
Sayfa : 271-292
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4612


Özet
Eğitimde teknolojinin nerede, ne zaman, ne kadar ve nasıl kullanılması konusunda öğretmenlerin bilgi ve beceri düzeyleri “z kuşağı” olarak adlandırılan günümüz neslinin öğrenme sürecini doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle, dijital ve teknolojik gelişmeler ekseninde öğretmen yetiştirme programlarının dijital çağın gereksinimlerine uygun olarak güncellenmesi gerekmektedir. Öğretmen adaylarının yeterli düzeyde teknolojik bilgi ve beceriye sahip olarak mezun olmaları ve teknoloji konusundaki birikimlerini öğretme deneyimlerine yansıtmaları modern eğitim anlayışının temel gereksinimleri arasındadır. Bu bağlamda, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerini araştıran çalışmaların sayısı gerek yurt içinde gerekse yurt dışında giderek artmaktadır. Bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğreten öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgileri yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, öğretim kademesi, mezuniyet alanı ve mesleki deneyim değişkenleri açısından incelenmiştir. Farklı öğretim kurumlarında görev yapan 277 Türkçe öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları, öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgilerinin yüksek düzeyde olduğunu göstermiştir. Yaş, mezuniyet alanı ve mesleki deneyim değişkenleri açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmazken, cinsiyet, öğrenim durumu ve öğretim kademesi değişkenlerinin öğretmenlerin teknolojik pedagojik alan bilgi düzeylerinde çeşitli boyutlarda farklılaşmaya neden olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Teknolojik pedagojik alan bilgisi, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi.

Abstract
Teachers’ knowledge and skills about where, when, how much and how to use technology in education will directly affect the learning process of “Generation Z” learners. Therefore, in parallel with the digital and technological developments, teacher-training programs should be updated in a way that correspond to the requirements of the digital era. It is among the basic requirements of modern education that pre-service teachers should graduate with sufficient technological knowledge and skills and reflect their knowledge about technology to their teaching activities. In this context, the number of the studies that investigate the Technological Pedagogical Content Knowledge of in-service and pre-service teachers is increasing both in Turkey and abroad. In this study, technological pedagogical content knowledge of Turkish language teachers were examined in terms of age, gender, level of education, teaching level, department and professional experience. The study was carried out with the participation of 277 Turkish language teachers from different institutions and the results showed that teachers’ technological pedagogical content knowledge self-efficacy levels were high. In terms of age, department and professional experience variables, no significant differences were found between the groups; however, it was found that teachers’ technological pedagogical content knowledge differ in sub-dimensions in terms of gender, level of education and teaching level.

Keywords
Technological pedagogical and content knowledge, teaching Turkish as a foreign language.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri