• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YABANCI ÖĞRENCİLERİN BAĞDAŞIKLIK ARAÇLARINI KULLANMA DÜZEYLERİNDE 4+1 PLANLI YAZMA VE DEĞERLENDİRME MODELİNİN ETKİSİ
(THE EFFECT OF THE 4+1 PLANNED WRITING AND EVALUATION MODEL ON THE COHERENCE DEVICE USAGE SKILLS OF FOREIGN STUDENTS )

Yazar : Jale ÖZTÜRK   - Yakup ALAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/1
Sayfa : 293-315
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4631


Özet
Bu çalışmanın amacı; Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin bağdaşıklık ögelerini kullanımlarını artırmada 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modelinin etkisini ortaya koymaktır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel model kullanılmıştır. Araştırma, ölçüt örneklemeye uygun olarak Kilis TÖMER’de B2 ve devamında C1 kurunda Türkçe öğrenen Suriyeli 20 deney ve 20 kontrol grubu öğrencisiyle yürütülmüştür. Yazma dersleri deney grubunda 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeline uygun olarak, kontrol grubunda ise Kilis TÖMER programına uygun olarak işlenmiştir. Uygulaması 12 hafta süren çalışmada veriler Bae (2001) tarafından hazırlanmış “Bağdaşıklık Türleri” kriterlerinden yararlanılarak oluşturulan “Bağdaşıklık Değerlendirme Formu” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ise yüzde (%), frekans (f) ve ortalama kullanılmıştır. Bu bağlamda; nicel değerlendirme yoluyla öğrencilerin bağdaşıklık araçlarını kullanma sıklıkları ve yüzdeleri öğrenci kompozisyonlarından elde edilen ön test ve son test verilerinin incelenmesiyle ortaya çıkarılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgularda; deney grubunda yer alan öğrencilerin ön test verilerine göre kâğıt başına düşen ortalama bağdaşıklık aracı sayısının 37.2 (%27.60), kontrol grubunda yer alan öğrencilerin ise 39.4 (%29.8) olduğu tespit edilmiştir. Son test verilerinde ise bu oranın deney grubu için 52.2’ye (%27.01) kontrol grubu için de 44.8’e (%24.68) yükseldiği ortaya çıkarılmıştır. Araştırma sonucunda, Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin yazılı anlatım ürünlerinde bağdaşıklık ögelerini kullandıkları ancak uygulanan 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeliyle öğrencilerin bağdaşıklık ögelerini kullanma oranlarının daha fazla arttığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe öğretimi, yazma, planlı yazma ve değerlendirme modeli, bağdaşıklık.

Abstract
This study aimed to determine the effect of the 4+1 Planned Writing and Evaluation Model on the coherence device usage of students learning Turkish as a foreign language. A semi-experimental model from quantitative research methods was used in the study. The study was conducted with 20 students in the experimental group and 20 students in the control group who were learning Turkish at the B2 level at the Kilis 7 Aralık University Turkish and Foreign Languages Research and Application Center. The writing classes were provided using the 4+1 Planned Writing and Evaluation Model with the experimental group and the Kilis Turkish Education Center (Kilis TÖMER) program with the control group. The study was finished in 12 weeks. "Cohesion Evaluation Form" created by using the criteria from "Cohesion Types" by Bae (2001) in order to reveal students' cohesion tools level of use was used in the study. Percentage (%), frequency (f) and average were used in the analysis of the data. In this context, the frequency and percentage of students using the coherence through quantitative assessment was determined by the examination of pretest and posttest data obtained from student compositions. According to the study findings, when students' rate of using cohesion tools in pretest and posttest studies in experimental and control groups are compared, students in the experimental group are determined to use cohesion tools 37.2% in pretest and 52.2% in the posttest studies. Students in the control group used cohesion tools in the pretest studies averagely 39.4% and 44.8% in the posttest studies. This study determined that foreign learners of Turkish use coherence devices however the 4+1 Planned Writing and Evaluation Model improved the students’ increased their usage of coherence devices.

Keywords
Teaching Turkish to foreign, writing, planned writing and evaluation models, coherence.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri