• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YEDİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİ BİLİM, TEKNOLOJİ VE TOPLUM ÖĞRENME ALANINA YÖNELİK AKADEMİK BAŞARILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF 7th GRADE STUDENTS’ LEVEL OF ACHIEVEMENT ON THE SCIENCE, TECHNOLOGY AND SOCİETY LEARNİNG SPACE IN SOCIAL STUDIES IN TERMS OF SOME VARIABLES )

Yazar : İsmail Hakan AKGÜN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/2
Sayfa : 770-782
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.480


Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye’de yedinci sınıf sosyal bilgiler dersinde yer alan “Bilim, Teknoloji ve Toplum” öğrenme alanında öğrencilerin akademik başarılarının ne düzeyde olduğunu çeşitli değişkenler açısından tespit etmektir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden olan tarama modeli ile yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak akademik başarı testi kullanılmış ve elde edilen verilerden öğrencilerin akademik başarılarının; cinsiyet, ebeveyn eğitim düzeyi, yerleşim yeri ve aile gelir düzeyi değişkenleri bakımından ne düzeyde olduğu incelenmiştir. Araştırma sonucunda Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanında öğrencilerin akademik başarılarının orta düzeyde olduğu, cinsiyet ve anne eğitim düzeyinin akademik ortalamaya istatistiksel olarak anlamlı düzeyde etki etmediği görülmüştür. Ayrıca baba eğitim düzeyi ortaokul olan öğrencilerin akademik başarılarının ilkokul olan öğrencilere göre ve şehirde yaşayan öğrencilerin akademik ortalamalarının köyde yaşayan öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Aile gelir düzeyi bakımından ise 1501 TL’nin altında olan öğrencilerin akademik başarılarının, daha yüksek gelirli olan öğrencilere göre anlamlı düzeyde düşük olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, bilim, teknoloji ve toplum, akademik Başarı.

Abstract
The aim of this study is located in the seventh grade social studies in Turkey, "Science, Technology and Society" of the students in the learning space that is to determine what level of academic achievement in terms of different variables. Research is done with scanning model of the quantitative research methods. The data collection tool as students' academic achievement, academic achievement test and obtain the data were used; gender, parental education level, in terms of place of residence and family income level variables were examined as to what level. In conclusion Science, Technology and Society in the learning that students are at an intermediate level of academic achievement, academic average of gender and mother's level of education has been shown to be statistically significant effect. In addition, parental education level of academic achievement than students with elementary and middle school students who have been found to be significantly higher than students living in the village of academic average student living in the city. In terms of family income is under $ 1501 Turkish Lira for students' academic success, were found to be significantly higher than students with low income.

Keywords
Social Studies, science, technology and society, academic achievement

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri