• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKİYE’DE SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ: BİR META SENTEZ ÇALIŞMASI
(ANALYSIS OF THE STUDY IN TURKEY IN SOCIAL SCIENCE EDUCATION: A META SYNTHESES )

Yazar : Zafer ÇAKMAK   - Cengiz TAŞKIRAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/3
Sayfa : 1243-1261
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4817


Özet
Nitelin meta-analizi olarak bilinen meta-sentez, sentezi sentezlemek olarak da bilinir. Meta-sentez, aynı veya benzer konularda yapılan çalışmaları, nitel bir anlayışla ve eleştirel bir yaklaşımla ele alarak genel bir değerlendirme ve yorumlama yapmak, farklı ve özgün fikirler elde etmek ve olguları daha net ifade etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu araştırmada ise Türkiye’de, Sosyal Bilgiler eğitimi ile alakalı özellikle ortaokul 6. ve 7. sınıflarda çalışılmış tezler ve makalelerin meta-sentez yöntemi kullanılarak incelenmesi amaçlanmıştır; ayrıca Sosyal Bilgiler eğitimi konusunda nasıl bir eğilimin var olduğunu saptamak amacıyla da böyle bir araştırma yapılmaya çalışılmıştır. Bu araştırmada, 2008-2019 yılları arasında çalışılan 9 makale ve 21 tez ele alınarak toplamda 30 çalışma incelenmiştir. Araştırmaya dâhil edilecek çalışmaların belirlenmesinde TÜBİTAK ULAKBİM, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ulusal tez tarama merkezi, Google Akademik arama motoru ve Dergipark veri tabanlarından faydalanılmıştır. Araştırmada geçerlilik ve güvenirlilik seviyesini istenilen düzeyde tutmak için araştırma soruları ve çalışmanın amacı net bir biçimde sunulmuştur. Araştırma sonucunda edinilen veriler, Sosyal Bilgiler eğitimi ile alakalı hedeflenen amaçlar, kullanılan yöntemler, örneklem grupları, veri toplama araçları ve çalışmada edinilen sonuçlar açısından analiz edilmiştir. Toplanılan veriler, frekans ve tablolar aracılığıyla yorumlanmıştır. İncelenen 30 çalışmada genellikle; Sosyal Bilgiler ders ve çalışma kitabı, öğretmen kılavuz kitabı, Sosyal Bilgiler Öğretim Programı, Sosyal Bilgiler eğitimi üzerine öğretmen ve öğrenci algıları gibi konulara ağırlık verildiği ve bu hususlarda çok sayıda eksikliklerin tespit edilip bunların giderilmesi konusunda önerilerin sunulduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler eğitimi, ortaokul 6. ve 7. sınıflar, meta-sentez.

Abstract
Meta-synthesis, also known as meta-analysis of qualitative, is also known as synthesizing synthesis. Meta-synthesis is a method used to make a general evaluation and interpretation by considering the studies on the same or similar subjects with a qualitative understanding and a critical approach, to obtain different and original ideas and to express the facts more clearly. In this study, Turkey was investigated by using social studies education associated with the 6th and 7th grades especially secondary and meta-synthesis methods well-thesis of the article; In addition, such research has been tried to determine the tendency of Social Studies education. In this research, 9 articles and 21 theses studied between 2008-2019 were examined and a total of 30 studies were examined. TÜBİTAK ULAKBİM, Higher Education Institution (YÖK) national thesis screening center, Google Scholar search engine and Dergipark databases were used to determine the studies to be included in the research. In order to keep the validity and reliability level at the desired level, the research questions and the purpose of the study are presented clearly. The data obtained from the research were analyzed in terms of the objectives, methods used, sample groups, data collection tools and the results obtained in the study. The collected data were interpreted through frequency and tables. In the 30 studies examined; Social Studies course and workbook, teacher's guide book, Social Studies Education Program, Social Studies education and teachers' perceptions of issues such as emphasis on the issues identified in these issues, and identified a number of deficiencies were found to be offered suggestions.

Keywords
Social Studies education, 6th and 7th grades, meta-synthesis.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri