• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ İLE AKADEMİK ÖZYETERLİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CRITICAL THINKING TENDENCIES AND ACADEMIC SELF-EFFICACIES OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES )

Yazar : Sıddıka Nur KANDEMİR   - Eray EĞMİR  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1775-1798
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.4835


Özet
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik özyeterlilikleri arasındaki ilişkiyi çeşitli değişkenler açısından incelemektir. Çalışmada nicel araştırma desenlerinden ilişkisel tarama kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Afyonkarahisar il merkezinde resmî ortaöğretim okullarında 2019-2020 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören ve basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilen 678 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Ertaş Kılıç ve Şen (2014) tarafından geliştirilen “Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği” ve Ekici (2012) tarafından geliştirilen “Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ortaokul öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin sınıf düzeyi; akademik özyeterliliklerinin ise hem cinsiyet hem de sınıf düzeyi açısından anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca ortaokul öğrencilerinin sınıf düzeyi, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu ve aile gelir düzeyi değişkenlerinin bu iki olgu arasındaki ilişkiyi anlamlı biçimde etkilediği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Eleştirel düşünme eğilimi, akademik özyeterlilik, ortaokul öğrencileri.

Abstract
The aim of this study is to investigate the relationship between critical thinking tendencies and academic self-efficacy of secondary school students in terms of various variables. The correlational survey method, which is one of the quantitative research patterns, was used in the study. The study group consists of 678 students who studied in the secondary schools in the city center of Afyonkarahisar in the 2019-2020 academic year and selected through simple random sampling. As the data collection tool, “Critical Thinking Tendency Scale” developed by Ertaş Kılıç and Şen (2014) and “Academic Self-Efficacy Scale” developed by Ekici (2012) were used. As a result of the research, it was concluded that while critical thinking tendency of secondary school students showed a significant difference according to grade variable, their academic self-efficacy showed a significant difference according to gender and grade variables. In addition it was determined that the variables of grade level, mother education level, father education level and family income level significantly affected the relationship between these two cases.

Keywords
Critical thinking tendency, academic-self efficacy, secondary school students.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri