• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Aralık sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇOK BOYUTLU 21. YÜZYIL BECERİLERİNİN BELİRLENMESİ
(DETERMINING THE MULTI-DIMENSIONAL 21st CENTURY SKILLS OF PRE-SERVICE TURKISH TEACHER )

Yazar : Hulusi GEÇGEL  - Fatih KANA - Yağmur Yankı VATANSEVER - Filiz ÇALIK  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1646-1669
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5166


Özet
21. yüzyılda teknolojinin gelişimiyle beraber bireylerin sahip olması gereken 21. yüzyıl becerileri de değişmiştir. Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının çok boyutlu 21. yüzyıl beceri düzeylerini belirlemektir. Araştırmada karma araştırma desenlerinden karma çeşitleme deseni kullanılmıştır. Araştırmanın nicel örneklem grubunda bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 237 öğretmen adayı; nitel çalışma grubunda ise 15 Türkçe öğretmeni adayı yer almaktadır. Araştırmada Çevik ve Şentürk (2019) tarafından geçerliği ve güvenirliği yapılmış “Çok Boyutlu 21. Yüzyıl Becerileri” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen nicel veriler SPSS25 paket programı yoluyla analiz edilmiştir. Araştırmada elde edilen verileri analiz etmek için betimsel istatistik analizleri, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın nitel verilerini analiz etmek amacıyla içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada, elde edilen verilerden hareketle Türkçe öğretmen adaylarının yenilikleri takip ettiği; okudukları bilgilerin doğruluğuna hemen inanmadıkları, eleştiriye açık oldukları, kendileri gibi düşünmeyen insanlara saygı duydukları ve karşılarına çıkan sorunlarla mücadele ettikleri; zamanı iyi kullandıkları, çalışmalarını rahatça sundukları, gelecekte çıkabilecek sorunları düşündükleri ve buna yönelik araştırmalar yaptıkları; kişisel gelişimlerine ve kariyerleriyle ilgili fırsatları değerlendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
21. yüzyıl becerileri, öğretmen adayları, beceri, karma araştırma.

Abstract
The aim of this study is to determine the multi-dimensional 21st century skill levels of Turkish pre-service teacher. The mixed diversity model, one of the Mixed Research designs, was used in the research. The quantitative sample group of the study includes 237 prospective teachers studying at a public university. There are 15 Turkish teacher candidates in the qualitative study group of the research. “Multidimensional 21st Century Skills” scale, whose validity and reliability was validated by Çevik and Şentürk (2019), was used in the research. The quantitative data obtained in the study were analyzed through the SPSS25 package program. Descriptive statistics analysis, t test, One Way Variance analysis (ANOVA), correlation analysis were used to analyze the data obtained in the research. Content analysis technique was used to analyze the qualitative data of the research. Turkish teacher candidates who participated in the research follow the innovations; they do not immediately believe in the correctness of the information they read, they are open to criticism, they respect people who do not think like themselves and struggle with the problems they face; they use the time well, present their works comfortably, think about the problems that may arise in the future and conduct researches for this; it is seen that they evaluate the opportunities related to their personal development and careers.

Keywords
21st century skills, teacher candidates, skill, mixed research.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri