• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

EPİK DESTAN GELENEĞİ BAĞLAMINDA NAZIM HİKMET’İN KUVÂYİ MİLLİYE DESTANINI OKUMAK
(READING NAZIM HIKMET'S KUVAYI MILLIYE EPIC IN THE CONTEXT OF EPIC EPOPE TRADITION )

Yazar : Taner TURAN   - Cengiz GÖKŞEN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 9/4
Sayfa : 1534-1556
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5174


Özet
Destanlar, bütün milletlerin en önemli eserlerinden biridir. Çünkü destanlar, milletlerin belleklerini aktaran, onların fikir ve sanat hayatlarına kaynaklık eden eserlerdendir. Epik destanlar da bu işlevleri yerine getirme açısından oldukça önemlidirler. Manzum, manzum-mensur veya mensur olarak yazılabilen destanlar, genellikle uzun soluklu anlatılardır ve kahramanlık teması etrafında şekillenmişlerdir. Bununla beraber destanlar, bir ana kahramanın maceraları etrafında teşekkül eder ve onun kimi zaman olağanüstü olan maceralarını anlatır. Türk epik destan geleneğinde de böyle bir anlayış mevcuttur. Nazım Hikmet’in Kuvâyi Milliye destanı da bu bağlamda değerlendirilebilir. Çünkü Nazım Hikmet bu destanını genel olarak destan geleneğine yakın bir çerçevede oluşturmuştur. Ancak Nazım Hikmet’i bu geleneğin dışına iten önemli farklılıklar da mevcuttur. Örneğin Nazım Hikmet, destanı tek bir kahraman etrafında kurmamış, aksine Türk köylüsünü merkeze almış ve destanı onun etrafında inşa etmiştir. Bu çalışmada, Nazım Hikmet’in Kuvâyi Milliye destanı ele alınmış ve onun epik destan geleneği ile olan bağlantıları belirlenmiştir. Destanın kurgusu, destandaki tipler ve son olarak destanın dil ve üslup özellikleri belirlenmiş ve bütün bu özelliklerin epik destan geleneği ile olan bağlantıları ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Nazım Hikmet, epik, epik destan Geleneği, Kuvâyi Milliye destanı.

Abstract
Epics are one of the most important works of all nations. Because epics are among the works that transfer the memories of nations and source their ideas and art in their lives. Epic epopes are also crucial in performing these functions. Epics that can be written in poetic, poetic-prosaic or prosaic are generally long-standing narratives and are shaped around the theme of heroism. Nonetheless, the epics form around the adventures of a main hero and sometimes describe his extraordinary adventures. Such an understanding exists in the Turkish epope tradition as well. The Kuvayi Milliye epic of Nazım Hikmet can be assessed in this context as well. Because Nazım Hikmet created Kuvayi Milliye in a frame close to the epic tradition in general. However, there are important differences that push Nazım Hikmet out of this tradition. For example, Nazım Hikmet did not set up the epic around a single hero, but rather centered the Turkish peasant and built the epic around him. In this study, Nazım Hikmet's Kuvayi Milliye epic is investigated and its connections with the epic epope tradition are determined. The fiction of the epic, the characters in the epic and finally the language and style features of the epic were determined and the connections of all these features with the epic epope tradition were revealed.

Keywords
Nazım Hikmet, epic, epic epope tradition, Kuvayi Milliye epic.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri