• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE ANA DİLİ ÖĞRETİMİ KONULU ÇALIŞMALARIN (2017-2020) EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(AN INVESTIGATION ON TRENDS OF STUDIES ON HOMEMADE LANGUAGE TEACHING TO SPECIALLY TALENTED STUDENTS (2017-2020) )

Yazar : Bahadır OĞUZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/1
Sayfa : 330-348
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5222


Özet
Özel yetenekli öğrencilere ana dili öğretimi konulu (2017-2020) çalışmaların eğilimlerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada Ulusal Tez Merkezi’nde yer alan lisansüstü tezler, Dergipark ve Google Akademik’te yer alan makaleler incelenmiştir. Bu çalışmada örneklem grubu, 2017-2020 özel yetenekli öğrencilere ana dili eğitimi konulu çalışmalardır. Bu kapsamda araştırmanın veri setine dâhil olan 26 çalışma tespit edilmiştir. Veriler doküman incelemesi yoluyla toplandıktan sonra betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırmacının oluşturduğu kategoriler ve kodlar iki farklı alan uzmanının görüşüne sunulmuş ve güvenirlik hesaplaması yapılmıştır. Bu araştırmaya göre 2017-2020 yılları arasında en çok çalışmanın üretildiği yıl 2018 olmuştur. Çalışmaların %57,69’u makaledir. Örneklem grubu olarak en çok tercih edilen grup ortaokul öğrencileri iken (%42,30) dil becerilerine göre incelendiğinde en çok çalışma yapılan alan okuma (%38,46) olmuştur. Yöntem olarak en çok seçilen yöntem (%42,3) niceldir. En çok araştırmanın yapıldığı bölüm Türkçe Öğretmenliği (%57,69), araştırmacıların en çok tercih ettiği konu ‘tutum, ilgi, öz yeterlilik, alışkanlık’ konusu (%26,92) olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Özel yetenekliler, ana dil öğretimi, dil becerileri.

Abstract
This study, which aims to determine the tendencies of studies on mother tongue teaching (2017-2020) for specially talented students, has examined postgraduate theses in the National Thesis Center, articles in Dergipark and Google Scholar. In this study, the sample group is the studies on mother tongue education for 2017-2020 specially talented students. In this context, 26 studies included in the data set of the research were identified. After the data to be analyzed were collected through document analysis, they were analyzed by content analysis method. After the categories and codes created by the researcher were sent to another experts and than reliability calculations were made. According to research, 2018 was the year in which the most studies were produced between 2017-2020. 57.69% of the studies are articles. The most preferred group as the sample group is secondary school students (42.30%). When examined according to language skills, no studies were found in the fields of listening and speaking, and the most studied area was reading (38.46%). As the method, the most chosen method is quantitative (42.3%). The most researched section is Turkish Education / Teaching (57.69%). The subject most preferred by the researchers was 'Attitude, interest, self-efficacy, habit' (26.92%).

Keywords
Special talented, native language teaching, language skills.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri