• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇEYİ İKİNCİ/YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETEN ÖĞRETMENLERİN HARMANLANMIŞ ÖĞRENME ORTAMLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
(AN INVESTIGATION OF THE OPINIONS OF TEACHERS WHO TEACH TURKISH AS A SECOND/FOREIGN LANGUAGE ABOUT BLENDED LEARNING ENVIRONMENTS )

Yazar : Murat Sami TÜRKER    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/3
Sayfa : 1049-1069
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5277


Özet
Farklı eğitim ortamlarının eş zamanlı kullanıldığı bir öğrenme modeli olan harmanlanmış öğrenme birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de tüm öğretim kademelerinde yaygın şekilde kullanılmaktadır. Çalışma kapsamında, Türkçeyi ikinci/yabancı olarak öğreten öğretmenlerin harmanlanmış öğrenme ile ilgili görüşleri incelenmiştir. Katılımcılarla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Çalışmanın sonuçları; geleneksel öğrenme ve harmanlanmış öğrenme arasında en çok farklılaşan konuların öğretmen sorumlulukları, kullanılan yöntem ve teknikler, öğrenme çıktıları, öğrenen-öğreten rolleri ve öğrenme materyalleri olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, harmanlanmış öğrenme bileşenlerinin öğrencilere anında ve sürekli geri bildirim sağlanması, bireysel farklılıkların dikkate alınması, ders dışı etkileşimin ve iletişimin artırılması, öğrenme kaygısının azaltılması, derse olan ilginin artırılması, öğrenilenlerin pekiştirilmesi ve kullanılması gibi önemli avantajlarının olduğu da çalışmanın sonuçları arasındadır. Genellikle teknik imkânsızlıklardan kaynaklanan birtakım sorunlar yaşansa da harmanlanmış öğrenme modelinin yetişkin mültecilere Türkçe öğretimi için uygun olduğu; bu bağlamda harmanlanmış öğrenme modelinin tüm öğretim kademelerinde ve Türkçe derslerinin yanında diğer dersleri de kapsayacak şekilde uygulama alanlarının yaygınlaştırılması yönündeki sonuçlar dikkat çekicidir.

Anahtar Kelimeler
Harmanlanmış öğrenme, Türkçenin ikinci/yabancı dil olarak öğretimi, mülteciler.

Abstract
Blended learning, a learning model in which various educational environments are used synchronously, is widely used in all levels of education in our country as in many countries. Within the scope of the study, the opinions of the teachers who teach Turkish as a second/foreign language about blended learning were investigated. The data obtained from the semi-structured interviews with the participants were analyzed using the content analysis method. The results of the study revealed that the most differentiating points between traditional learning and blended learning models are teacher responsibilities, methods and techniques used, learning outcomes, learner-teacher roles and learning materials. It is also among the results of the study that the components of blended learning have important advantages such as providing instant and consistent feedback to students, taking individual differences into consideration, increasing out-of-school interaction and communication, reducing learning anxiety, increasing interest in the lesson, reinforcing and using what has been learned. In addition, the results are remarkable that although there are some problems arising from technical difficulties, the blended learning model is suitable for teaching Turkish to adult refugees and it should be used in all levels of education and in other courses besides Turkish.

Keywords
Blended learning, teaching Turkish as a second/foreign language, refugees.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri