• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA TUTUM VE ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(AN EVALUATION IN READING SKILLS AND HABITUDES OF UNDERGRADUATE STUDENTS )

Yazar : Sezgin DEMİR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/4
Sayfa : 1657-1671
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.531


Özet
Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ve becerilerine ilişkin tutum ve görüşlerinin belirlenmesidir. Öğrencilerin okuma alışkanlıkları ve tutumları arasında cinsiyet ve öncesi eğitim durumları açısından farklılaşma olup olmadığına bakılmıştır. Araştırmada öğrencilerin okuma alışkanlıklarını ve tutumlarını betimlemeyi amaçlayan tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada 31 maddelik beşli Likert tipindeki “Okuma Alışkanlıklarına İlişkin Tutum Ölçeği” veri toplamak için kullanılmıştır. Aksaray Üniversitesi ve Fırat Üniversitesinde çeşitli bölümlerde eğitim gören üniversite öğrencileri çalışma grubunu oluşturmaktadır. Verilerin analizinde cinsiyet ve eğitim durumları değişkenlerine göre bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Ayrıca okuma tutum ve alışkanlıkları arasındaki ilişkinin tespit edilmesi amacıyla pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okuma yeterlikleri, bilinci ve alışkanlıkları arasında pozitif yönlü bir ilişkinin ve çeşitli değişkenler arasında da anlamlı farklılaşmaların olduğu belirlenmiştir. Bu noktada üniversite öğrencilerinin okuma becerilerinin ve alışkanlıklarının geliştirilip çeşitlendirilmesinde programlı bir şekilde ortam ve destek sağlanması; yazın bilim, metin dil bilim, gösterge bilimi yöntem ve tekniklerinden yararlanılması; sanat eğitimine ağırlık verilerek estetik zevkin geliştirilmesi zorunluluk olarak görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Okuma, dil eğitimi, yazın, ana dili, dil bilimi.

Abstract
The aim of this study is to determine the opinions and attitudes of the undergraduate students concerning in reading skills and practices. The differences in students reading practices and attitudes were observed in terms of gender, educational status. In this study screening model was used in the purpose of the determination of students reading practices and attitudes. With the aim of collecting data, “Attitude Scale Reading Habitude” quintet Likert-type consisting of 31 items was used. In this study the work group was consisted of undergraduate students from different departments in Aksaray University and Fırat University. In the data analysis, independent group t-test was done according to gender variable and their educational status. Also pearson correlation analysis was done within the aim of identification of the relationship between reading skills and sub-dimensions. In conclusion, a positive correlation between students reading practices and habitudes, and a significant differentiation between different variables were found. In this respect in developing and expanding the undergraduate students reading skills and habitude, it was observed that providing a support and environment in a programmed manner, benefit from methods and techniques of literature, text linguistics and science indicators and the development of aesthetic pleasure by emphasising art education are imperative.

Keywords
Reading, language education, literature, mother tongue, linguistics.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri