• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EDMODO KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
(UNIVERSITY STUDENTS' VIEWS ABOUT EDMODO USE )

Yazar : Emine Kübra PULLU   - Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/3
Sayfa : 1178-1192
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5324


Özet
Bu araştırmanın amacı, Edmodo eğitsel sosyal ağ sitesinin kullanımının üniversite öğrencilerinin algılarına göre değerlendirilmesidir. Araştırma olgubilim desenine göre yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu, Kayseri Üniversitesi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Nitel araştırma yöntemi ve olgu bilimi deseni kullanılarak hazırlanan araştırmanın çalışma grubu için ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 7’si kadın ve 12’si’i erkek olmak üzere toplam 19 öğrenci oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analizi yöntemine göre değerlendirilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, üniversite öğrencilerinin Edmodo eğitsel sosyal ağ uygulamasına ilişkin görüşleri beş farklı tema altında değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, öğrenciler Edmodo’ya ilişkin olarak uygulamanın paylaşım yapmaya imkân tanıması, iletişimi güçlendirmesi, zaman ve mekândan bağımsız bir öğrenme ortamı sunması gibi olumlu özeliklerini vurgularken; uygulama dilinin ve arayüzünün zor tarafları olması, amaç dışı kullanım ile zaman kaybına sebep olması ve internet bağlantısı gerektirmesi gibi durumları da olumsuz olarak nitelendirmişlerdir. Ayrıca Edmodo eğitsel sosyal ağ sitesinin derse olumlu etkileri öğrenciler tarafından bilişsel ve duyuşsal bağlamda değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Eğitsel sosyal ağ, Edmodo, nitel araştırma.

Abstract
The purpose of this study was to evaluate the use of Edmodo according to the perceptions of university students. The research was conducted according to the phenomenological design. Study group includes students enrolled at Computer Technologies department at Develi Hüseyin Şahin Vocational School at Kayseri University. The criterion sampling method was used for the study group of the study, which was prepared using qualitative research method and phenomenology design. The study group of the research consists of 19 students in total. A semi-structured interview form developed by the researchers was used as the data collection tool. Data were analyzed based on descriptive analysis method. As a result of the analysis of the data, the opinions of university students on Edmodo educational social network application were evaluated under five different themes. As a result of the study, the students emphasized the positive features of the application such as allowing sharing, strengthening communication, and offering a learning environment independent of time and place. Students also described the situations such as having difficult parts of application language and interface, causing loss of time due to misuse and requiring internet connection as negative. In addition, the positive effects of the Edmodo educational social network site on the course were evaluated by the students in a cognitive and affective context.

Keywords
Educational social network, Edmodo, qualitative research.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri