• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Mart 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ VE YAZMA EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND WRITING DISPOSITION OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS )

Yazar : Nazmi ARSLAN   Erhan DURUKAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 4/3
Sayfa : 1251-1267
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.533


Özet
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin öğrenme stilleri ve yazma eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma kapsamında veriler Trabzon il merkezinde öğrenim gören 109 ortaokul öğrencisinden toplanmıştır. İlişkisel tarama modelinden yararlanılan bu araştırmada veriler Kolb (1984) tarafından geliştirilen; Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçeye uyarlanan “Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri” ve Piazza ve Siebert (2008) tarafından geliştirilen; İşeri ve Ünal (2010) tarafından Türkçeye uyarlanan “Yazma Eğilim Ölçeği” ile elde edilmiştir. Öğrenme stillerine ilişkin frekans ve yüzde değerleri hesaplanmış, öğrenme stillerinin cinsiyet ve sınıf düzeyine göre farklılaşma durumunu belirlemek için ki-kare testi yapılmıştır. Öğrencilerin cinsiyetlerine göre yazma eğilimlerinin belirlenmesinde bağımsız gruplar t testinden, sınıf seviyeleri ve öğrenme stillerine göre yazma eğilimlerinin belirlenmesinde ise tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin sırasıyla değiştiren, yerleştiren, ayrıştıran ve özümseyen öğrenme stiline sahip oldukları; ayrıştıran öğrenme stiline sahip öğrencilerin yazma eğilimlerinin diğer öğrenme stillerine göre daha olumlu olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Öğrenme stilleri, yazma eğilimi, ortaokul öğrencileri.

Abstract
The aim of this study is to analyze the relationship between learning styles and writing dispoditions of secondary school students. Within the scope of the research, data was collected from 109 secondary school students studying in the city center of Trabzon. Based on a relational scanning model, the study used “The Kolb Learning Style Inventory” developed by Kolb (1984) and adapted to Turkish by Aşkar and Akkoyunlu (1993), and “The Writing Disposition Scale” developed by Piazza and Siebert (2008) and adapted to Turkish by İşeri and Ünal (2010) for the purpose of data collection. Frequency and percentage values concerning learning styles were calculated, and chi-square test was used to determine the differentiation of learning styles according to gender and grade level. The independent t-test was used to determine students’ writing disposition according to gender, and the One-Way ANOVA was used to determine students’ writing disposition according to grade level and learning styles. The study indicated that students had converging, accommodating, diverging and assimilating learning styles, respectively, and that students with diverging learning styles had more positive perceptions of writing disposition compared to those with other learning styles.

Keywords
Learning styles, writing tendency, secondary school students.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri