• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE KONUŞMA KAYGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
(THE RELATIONSHIP BETWEEN COMMUNICATION SKILLS AND SPEECH ANXIETY OF EDUCATION FACULTY STUDENTS )

Yazar : Fatih CAN   - Kayhan BOZGÜN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 10/3
Sayfa : 1124-1136
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5357


Özet
Bu araştırma, eğitim fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin iletişim becerileri ile konuşma kaygıları arasındaki ilişki belirlenerek öğrencilerin iletişim becerileri ve konuşma kaygı puanlarının cinsiyet, sınıf ve akademik çalışmaları takip etme değişkenlerine göre farklılık oluşturup oluşturmadığı da incelenmiştir. Araştırma nicel araştırma yöntemleri arasında yer alan tarama deseni ile gerçekleştirilmiştir. Korkut Owen ve Bugay (2014) tarafından geliştirilen “İletişim Becerileri Ölçeği” ile Yaman ve Suroğlu Sofu (2013) tarafından geliştirilen “Konuşma Kaygısı Ölçeği” kullanılarak eğitim fakültesinde öğrenim gören 399 öğrenciden veriler toplanmıştır. Verilerin analizi, SPSS 22 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sürecinde iletişim becerileri ve konuşma kaygısı puanlarının cinsiyet ve akademik çalışmaları takip etme değişkenlerine göre değişimi bağımsız örneklem t-testi; sınıf düzeyine göre değişimi ise Tek Yönlü Varyans Analizi testi kullanılarak incelenmiştir. İletişim becerileri ve konuşma kaygısı puanları arasındaki ilişki Pearson Korelasyon katsayısı hesaplanarak incelenmiştir. Elde edilen bulgularda akademik çalışmaları takip eden öğretmen adaylarının iletişim beceri puan ortalamalarının anlamlı bir şekilde daha yüksek; konuşma kaygısı puan ortalamalarının ise daha düşük ve anlamlı olduğu belirlenmiştir. Sınıf düzeyine ve cinsiyete göre puan ortalamalarında bir değişime rastlanmamıştır. Öğretmen adaylarının iletişim becerileri ile konuşma kaygısı puanları arasında orta düzeyde pozitif anlamlı ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak eğitim fakültesi öğrencilerinin iletişim beceri düzeyleri arttıkça konuşma kaygıları azalmaktadır.

Anahtar Kelimeler
İletişim becerileri, konuşma kaygısı, akademik çalışma, eğitim fakültesi öğrencileri.

Abstract
This study aims to delve examining the relationship between the communication skills of the students studying at the faculty of education and their speech anxiety was determined. Also it was examined whether the communication skills and speech anxiety scores of the students made a difference according to the variables of gender, class and following academic studies. The research was carried out with the quantitative survey method. Data were collected from 399 students studying at the faculty of education using the “Communication Skills Scale” developed by Korkut Owen and Bugay (2014) and the “Speech Anxiety Scale” developed by Yaman and Suroğlu Sofu (2013). The data was analyzed using the SPSS 22 statistical package program. communication skills and speech anxiety scores were examined according to gender and following academic studies with independent sample t-test; grade level was analyzed using the one-way analysis of variance test. The relationship between communication skills and speech anxiety scores was examined by calculating the Pearson Correlation coefficient. To sum up the communication skill averages of the teacher candidates who follow academic studies are higher; speech anxiety mean scores were found to be significantly lower. There was no change in the mean score according to grade level and gender. It was determined that there was a moderately positive and significant relationship between the communication skills and speech anxiety scores. As a result, as the communication skill levels of the education faculty students increase, their speech anxiety decreases.

Keywords
Communication skills, Speech anxiety, Academic studies, faculty of education students.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri