• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

BİYOGRAFİ ESERLERİNİN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖZ GÜVEN DUYGUSUNUN GELİŞİMİNE ETKİSİ
(EVALUATION OF THE EFFECT OF BIOGRAPHY WORKS ON THE DEVELOPMENT OF SELF-CONFIDENCE OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS )

Yazar : Erkan AYDIN   - Mustafa KAYA  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 11/2
Sayfa : 777-792
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5462


Özet
Araştırmada, biyografi eserlerinin ortaokul öğrencilerinin öz güven duygusunun gelişimine etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Karma araştırma yöntemlerinden biri olan açımlayıcı sıralı desen kullanılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın nicel sürecinde, ön-test ve son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmış; nitel sürecinde ise yazılı görüşmeler yapılmıştır. Araştırma, ortaokul 6. sınıfta okuyan 20’si deney, 21’i ise kontrol grubunda olmak üzere 41 öğrenci ile yürütülmüştür. 8 haftalık uygulama süreci olan bu araştırmanın nicel verileri, Piers ve Harris tarafından geliştirilen, Öner (1996) ve Çataklı (1985) tarafından Türkçeye uyarlanan Öz-Kavram Ölçeği (Öz Güven Ölçeği) ile; nitel verileri ise araştırmacılar tarafından geliştirilen yazılı görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın nicel verileri, t-testi ve karışık ölçümler için iki yönlü ANOVA; nitel verileri ise içerik analiziyle çözümlenmiştir. Araştırmanın nicel analizi sonucunda biyografi kitapları okuyan deney grubu öğrencilerinin öz güven puanlarının diğer kitapları okuyan kontrol grubu öğrencilerinin öz güven puanlarına göre son-testte daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın nitel sonucunda ise öğrenciler, biyografi eserleri okuduktan sonra başarılı olma isteklerinin arttığını; azim, gurur ve mutluluk gibi duygularının oluştuğunu belirtmiştir. Ayrıca öğrenciler, ünlü kişilerin hayatlarından etkilenerek onlar gibi olmayı, çalışkan ve tanınır olmayı, pes etmemeyi, başarıya giden yolda engelleri ortadan kaldırmayı istediklerini ve biyografi eserleri okuduktan sonra öz güvenlerinin arttığını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Biyografi, öz güven, ortaokul öğrencileri.

Abstract
In the research, it was examined whether biography works have an effect on the development of secondary school students' sense of self-confidence. Explanatory sequential design, which is one of the mixed research methods, was used. In this context, quasi-experimental design with pre-test and post-test control groups was used in the quantitative process of the research; In the qualitative process, written interviews were conducted. The research was carried out with 41 students, 20 of whom were in the experimental group and 21 of them were in the control group, who were in the 6th grade of secondary school. The quantitative data of this research, which has an 8-week implementation period, were obtained with the “Self-Concept Scale (Self-Confidence Scale)” developed by Piers and Harris and adapted into Turkish by Öner (1996) and Çataklı (1985); Qualitative data were collected with a semi-structured interview form developed by the researcher. With the quantitative data of the study, t-test and two-way ANOVA for mixed measures; qualitative data were analyzed through content analysis. As a result of the quantitative analysis of the research, it was determined that the self-confidence scores of the experimental group students who read the biography books were higher in the post-test than the self-confidence scores of the control group students who read the other books. As a qualitative result of the research, students stated that their desire to be successful increased after reading biographies; stated that they have feelings such as determination, pride and happiness. In addition, students stated that they wanted to be like them by being influenced by the lives of famous people, to be hardworking and known, not to give up, to remove obstacles on the way to success, and their self-confidence increased after reading biographies.

Keywords
Biography, self-confidence, middle school students.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri