• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE E-ÖĞRENME UYGULAMALARININ KULLANILMASINA İLİŞKİN BİR KARMA-META YÖNTEMİ
(MIXED-META METHOD FOR USING E-LEARNING APPLICATIONS IN FOREIGN LANGUAGE )

Yazar : Veli BATDI   - Feyza CANDAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 11/2
Sayfa : 889-904
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5481


Özet
Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, İngilizce öğretiminde yeni yöntem ve teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle bilişim teknolojilerinin artık hayatımızın bir parçası olması sebebiyle İngilizce öğretiminde e-öğrenme uygulamalarının kullanılması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde e-öğrenme uygulamalarının kullanılmasının etkililiğini belirlemektir. Bu amaçla, nicel ve nitel yöntemlerin bir arada kullanıldığı karma-meta yöntem işe koşulmuştur. Bu bağlamda, nicel kapsamda, meta-analiz aracılığıyla e-öğrenme uygulamalarının yabancı dil öğretimindeki akademik başarıya etkisine ilişkin ulusal ve uluslar arası alanda yürütülmüş çalışmalar dahil edilme kriterleri bağlamında seçilerek analiz edilmiş ve etki büyüklüğü değerine ulaşılmıştır (g=.17). Diğer yandan nitel bağlamda, meta-tematik analiz aracılığıyla ilgili konuda ve ulusal ve uluslararası alanda yürütülmüş nitel boyutlu katılımcı görüşü içeren çalışmalara ulaşılmış ve bu çalışmalar içerik analize göre çözümlenerek tema ve kodlar elde edilmiştir. Ulaşılan kodlar yabancı dil öğretiminde e-öğrenme uygulamalarının olumlu ve olumsuz yönleri olduğunu göstermiştir. E-öğrenme uygulamalarının sınırlılıklarına yönelik belirli önlemler alındığında, dil öğretimi ve genel anlamda öğrenme sürecini pozitif yönde etkileyebileceği ortaya çıkmıştır. Öğrencilere fırsat ve imkan eşitliği sağlanarak e-öğrenme uygulamalarının İngilizce öğretiminde kullanılması yaygınlaştırılabilir. İleride geliştirilecek e-öğrenme uygulamalarında özellikle değerlendirme amacına yönelik daha güvenli sistemlerin oluşturulması önerilmektedir. Aynı zamanda e-öğrenme uygulamalarının doğru kullanılabilmesi adına öğretmenlere bilişim konulu hizmet içi eğitimler verilmesi tavsiye edilmektedir. Mevcut araştırmanın, yapılan meta-analiz ve meta-tematik analiz sayesinde konu hakkında gerçekleştirilecek yeni çalışmalar için güçlü bir kaynak niteliği taşıdığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
e-öğrenme, karma-meta yöntemi, başarı, yabancı dil öğretimi.

Abstract
In today's rapidly developing technology, new methods and techniques have started to be used in English teaching. The use of e-learning applications in English teaching has become inevitable, especially since information technologies are now a part of our lives. The purpose of this research is to determine the effectiveness of using e-learning applications in teaching English as a foreign language. For this purpose, the mixed-meta method, in which quantitative and qualitative methods are used together, was employed. In this context, in a quantitative context, national and international studies on the effect of e-learning applications on academic achievement in foreign language teaching through meta-analysis were selected and analyzed in the context of inclusion criteria and the effect size value was reached (g=.17). On the other hand, in the qualitative context, through meta-thematic analysis, studies containing qualitative participatory views conducted on the relevant subject and nationally and internationally were reached, and these studies were analyzed according to content analysis, and themes and codes were obtained. The obtained codes showed that there are positive and negative aspects of e-learning applications in foreign language teaching. It has been revealed that when certain precautions are taken for the limitations of e-learning applications, they can positively affect language teaching and the learning process in general. By providing students with equal opportunities, the use of e-learning applications in English teaching can be expanded. It is recommended to create more secure systems especially for evaluation purposes in e-learning applications to be developed in the future. At the same time, it is recommended that teachers be given in-service training on informatics in order to use e-learning applications correctly. It can be said that the current research is a strong source for new studies to be carried out on the subject, thanks to the meta-analysis and meta-thematic analysis.

Keywords
E-learning, mixed-meta method, success, foreign language teaching.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri