• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Haziran 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖZÜYLE YARATICI YAZMA SÜREÇLERİNİ OLUMSUZ ETKİLEYEN ETMENLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(FACTORS THAT NEGATIVELY AFFECT CREATIVE WRITING PROCESSES AND SOLUTION SUGGESTIONS FROM THE PERSPECTIVE OF TURKISH TEACHER CANDIDATES )

Yazar : Ahmet DEMİREL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 11/2
Sayfa : 813-829
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.5484


Özet
Bu araştırmanın amacı Türkçe öğretmeni adaylarının deneyimlerinden hareketle yaratıcı yazma süreçlerini olumsuz etkileyen etmeleri ve çözüm önerilerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda Türkçe öğretmeni adaylarının görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilime uygun olarak tasarlanmıştır. Araştırmada yaratıcı yazma çalışmaları deneyimine sahip 23 katılımcı yer almıştır. Araştırmada veriler araştırmacının kendisi tarafından uzman görüşleri doğrultusunda geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile gerçekleştirilen görüşmelerden elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma bulgularına göre öğretmenin yazma sürecinde öğrencilerin ilgi ve isteklerini göz önünde bulundurmaması, geleneksel (ürün odaklı) yazma uygulamalarına başvurması, yaratıcı yazma yöntem ve tekniklerini kullanmaması, yazmayı değerlendirirken içerikten çok biçimi ön planda tutması öğrencilerin yaratıcı yazma süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Bununla birlikte öğretmenin yazma öncesinde ve sırasında öğrencilerin farklı duyu organlarına hitap edebilecek girdiler sağlayamaması ve yapıcı geri bildirimler sunmaması da yaratıcı yazma sürecini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca öğrencilerin yazılacaklar hakkında yeterince okuma ve araştırma yapmaması, fikir alışverişinde bulunmaması, konuya ilgi duymaması, kitap okuma alışkanlığının olmaması ve yazmaya odaklanamaması yaratıcı yazma sürecini olumsuz etkilemektedir. Araştırmada öğretmen adaylarına göre yaratıcı yazma süreçlerini olumsuz etkileyen bu unsurlar ile birlikte bu unsurların ortadan kaldırılması için onlar tarafından sunulan çözüm önerileri ele alınarak ilgili alanyazın ışığından tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yazma becerisi, yaratıcı yazma, Türkçe öğretmeni adayları.

Abstract
This research aims to reveal the problems that negatively affect the creative writing processes and solution suggestions based on the experiences of Turkish teacher candidates. For this purpose, the opinions of Turkish teacher candidates were examined. The research was designed in accordance with phenomenology, one of the qualitative research designs. There were 23 participants who had experience in creative writing studies in the study. The data in the research were obtained through interviews conducted with the semi-structured interview form range developed by the researcher in line with expert opinions. The obtained data were analyzed using content analysis technique. According to the research findings, the fact that the teacher does not consider the interests and wishes of the students in the writing process, does not use creative writing methods and techniques by resorting to traditional (product-oriented) writing practices, and prioritizes the form rather than the content while evaluating the writing negatively affect the creative writing processes of the students. In addition, the teacher's inability to provide inputs that appeal to students' different senses and not to provide constructive feedback before and during writing negatively affect the creative writing process. In addition, students' not doing enough reading and research about what to write, not exchanging ideas, not being interested in the subject, not having the habit of reading books and not focusing on writing negatively affect the creative writing process. In the study, these elements, which negatively affect the creative writing process according to pre-service teachers, as well as the solutions offered for the elimination of these elements, were discussed in the light of the literature.

Keywords
Writing skill, creative writing, Turkish languge teacher candidates.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri