• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2022 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

TÜRKÇENİN AZ KONUŞULDUĞU BÖLGELERDE İLKOKUMA YAZMA SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
(TEACHER VIEWS ON THE PROBLEMS EXPERIENCED IN TEACHING BASAL READING AND WRITING IN THE AREAS WHERE TURKISH IS LESS WIDELY SPOKEN )

Yazar : Fatma SUSAR KIRMIZI  Ersin ÖZCAN Deniz ŞENCAN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/1
Sayfa : 412-445
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.555


Özet
Türkiye, farklı kültürlerin yüz yıllardır bir arada yaşadığı özel bir coğrafyada yer almaktadır. Bu kültürel zenginlik, farklı dillerin de konuşulması durumunu beraberinde getirmektedir. Bu süreçte Türkçeyi yeterince bilmeyen öğrenciler eğitim öğretim aşamasında, başta iletişim olmak üzere diğer alanlarda da birtakım sorunlar yaşamaktadır. Ana dili Türkçe olan öğrenciler dahi ilkokula başladıklarında çeşitli sorunlar yaşarken bu öğrencilerin ilk okuma yazma sürecinde kendini ifade etme, dinleme ve okuduğunu anlamada sorunlar yaşaması oldukça doğaldır. Elbette ki bu durum onların eğitim yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Türkçenin az konuşulduğu bölgelerde Türkçeyi öğretme konusunda geliştirilecek olan eğitim politikaları bu öğrencilerin yaşamış olduğu sorunların çözümünde etkili olabilir. Bu araştırmanın amacı, Türkçenin az konuşulduğu bölgelerde ilk okuma yazma sürecinde karşılaşılan sorunlara ilişkin öğretmenlerin görüşlerini tespit etmektir. Araştırmada, nitel araştırma desenlerinden durum desenine başvurulmuştur. Durum deseni türlerinden ise bütüncül tek durum deseni tercih edilmiştir. Araştırma 2013-2014 eğitim yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden seçkisiz bir şekilde belirlenen üç ayrı il ve ilçelerinde gerçekleştirilmiştir. Mardin, Muş ve Adıyaman'da yapılan araştırmada yalnızca 1. sınıf öğretmenlerinin görüşlerine başvurulmuştur. Araştırma yapılacak okullar maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemine göre belirlenmiştir. Maksimum çeşitlilik örneklemesi, göreli olarak küçük bir örneklem grubu oluşturmayı kolaylaştırırken örneklemdeki bireylerin çeşitliliğini maksimum derecede yansıtmaktır. İllerdeki okullar alt, orta ve üst olmak üzere üç farklı sosyoekonomik düzeye ayrılmış ve her düzeyden de belirli sayıda okul seçkisiz bir şekilde tespit edilmiştir. Araştırma, 27 okulda, 72 öğretmenle (Kadın=42; Erkek=30) gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada verilerin elde edilmesinde araştırmacılar tarafından hazırlanan, 10 sorudan oluşan “Açık Uçlu Soru Anketi” kullanılmıştır. Anket formunun uygulanmasıyla elde edilen nitel veri setine araştırmacılar tarafından içerik analizi uygulanmıştır. Belirlenen kodlardan ilişkili olanlar bir araya getirilerek temalara ulaşılmış, daha sonra araştırmacılar tarafından yorumlar yapılmıştır. Kodların güvenirlik katsayısının hesaplanmasında, “Güvenirlik=Görüş Birliği/Görüş Ayrılığı+Görüş Birliği x 100” formülünden yararlanılmıştır. Hesaplamalar sonrasında tüm soruların görüş birliği yüzdesi değerinin 80’in üzerinde olduğu b

Anahtar Kelimeler
Türkçenin az konuşulduğu bölgeler, öğretmen görüşü, ilk okuma yazma.

Abstract
Turkey is located in a region where many cultures have lived together for centuries. This cultural diversity results in different languages being spoken in this area. In this process, students who do not speak Turkish fluently experience a set of problems, particularly in communication. It is quite normal that these students have problems in terms of expressing themselves, listening and reading comprehension in the basal reading and writing process because even the students whose mother tongue is Turkish have various problems when they start elementary school. Of course, this situation affects their educational life negatively. Educational policies developed towards teaching Turkish in the areas where Turkish is less widely spoken can be effective in solving the problems that these students experience. The aim of this study is to identify teacher views on the problems encountered in teaching basal reading and writing in the areas where Turkish is less widely spoken. Among Case study designs, holistic single case design was employed. The study was conducted in three cities and their districts randomly selected from the South East Anatolian Region in 2013-2014 school year. In the study that was conducted in the cities of Mardin, Muş and Adıyaman, elementary first grade teachers’ views were examined. The schools were determined based on maximum variation sampling. As this sampling method facilitates forming a relatively small sample group, it reflects the variation of individuals in the sample to the maximum extent. 72 teachers (Female=42; Male=30) from 27 schools participated in the study. In data gathering, an open-ended question survey developed by the researchers and consisted of 10 questions was employed. Content analysis was performed by the researchers to analyze the qualitative dataset obtained through the survey form. Themes were revealed by combining codes, and then interpretations were made by the researchers. In calculating the reliability coefficient of the codes, the formula “Reliability=Agreement/Disagreement+Agreement x 100” was used. After the calculation, the agreement percentage for all questions was found to be over 80 per cent. Quotations from the teachers’ views were used to support the interpretations. Tables were formed by combining similar quotations in a common statement. The content analysis revealed 17 codes and 8 themes after these codes were combined together. The themes are respectively include: 1) The effect of speaking Turkish

Keywords
Areas where Turkish is less widely spoken, teachers’ opinion, basal reading and writing.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri