• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEVRİM İÇİ ÖĞRENME AÇISINDAN İNCELENMESİ
(EXAMINATION OF ATTITUDES OF PRESCHOOL TEACHER CANDIDATES TOWARDS READING HABIT IN TERMS OF ONLINE LEARNING )

Yazar : Ayşegül ULUTAŞ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/2
Sayfa : 936-948
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.562


Özet
Bu araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığına ilişkin tutumlarının çevrim içi öğrenme açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada Araştırmanın evrenini İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğretmen adayları, örneklemini ise evren içerisinden ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen 134 okul öncesi öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmaya katılacak öğretmen adaylarının seçiminde katılımcıların okul öncesi öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencisi olmaları temel ölçüt olarak belirlenmiştir. Veriler “Genel Bilgi Formu” ve Gömleksiz (2004) tarafından geliştirilen “Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutum Ölçeği” ile toplanmıştır. Verileri analiz etmek için Kolmogorow-Smirnov, Bağımsız Gruplar t Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (One Way Anova) kullanılmıştır. Sonuçta, internet imkânı, bilgisayara sahip olup olmama ve internet kullanım amacı değişkenleri açısından okuma alışkanlığına ilişkin öğretmen adaylarının tutumlarının değişmediği, akıllı telefona sahip olup olmama değişkeni bakımından yarar ve etki boyutlarında anlamlı fark olduğu diğer boyutlarda anlamlı fark olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kitap okuma alışkanlığı, çevrim içi öğrenme.

Abstract
The purpose of this study is to examine attitudes of preschool teacher candidates regarding reading habit in terms of online learning. Relational model was used in the research. While the population of the study consisted of teacher candidates receiving education in the Faculty of Education on Inonu University, the sample group consisted of 134 preschool teacher candidates selected from the population by using criterion sampling method. The data were collected by using “General Information Form” and “Attitude Scale Towards Reading Habit” developed by Gömleksiz (2004). Kolmogorow-Smirnov, Independent Samples t Test, and One Way Analysis of Variance (One Way Anova) were used to analyze the data. In conclusion, it was determined that attitudes towards reading habit of teacher candidates did not change in terms of variables of internet access, having a computer, and intended use of the internet; while there was a significant difference in the benefit and effect subscales in terms of the variable of having a smart phone, there was no significant difference in the other subscales.

Keywords
Reading habits, online learning.

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri