• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Duyurular

  Dergimizin Eylül 2021 sayısı yayımlanmıştır.

   

  TR DIZIN 2020 Etik Kriterleri  kapsamında, dergimize 2020 yılında gönderilen ve gönderilecek olan yayınlar için Etik Kurul Belgesi zorunlu olacaktır. Bu kapsamda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için makalenin yöntem bölümünde ilgili Etik Kurul Onayı ile ilgili bilgilerin (kurul-tarih-sayı) yer verilmesi gerekecektir. Bu nedenle dergimize makale gönderimi yapacak olan aday yazarlarımızın ilgili kriteri göz önünde bulundurarak makalelerini düzenlemeleri önemle rica olunur.

   

   

   


  Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


  Creative Commons Lisansı
  Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(AN EVALUATION ABOUT TEACHER CANDIDATES’ READING ATTITUDE IN TERMS OF DIFFERENCE VARIABLE )

Yazar : Büşra KOÇAK  Fatih ÇERMİK Suat POLAT Nurullah ŞAHİN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 5/1
Sayfa : 395-411
Doi : http://dx.doi.org/10.7884/teke.588


Özet
Bu çalışmada Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 2014-2015 eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğretmen adaylarının kitap okumaya yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkçe, Sınıf Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 550 öğretmen adayı ile çalışılmıştır. Çalışmada tarama modeli tercih edilmiş ve verilerin toplanmasında Susar Kırmızı (2012) tarafından geliştirilen “Öğretmen Adaylarının Kitap Okuma Alışkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının okumaya yönelik tutumları cinsiyet, bölüm, sınıf ve gelir düzeyi değişkenleriyle sınanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22.0 istatistik programından faydalanılarak Kolmogorov Smirnov Normallik Testi, Man Whitney U ve Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır. Verilerin manidarlığı p<,05 düzeyinde sınanmıştır. Araştırma sonucunda çalışmaya katılan öğretmen adaylarının kitap okuma alışkanlığına yönelik tutumlarının cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği; bölüm, sınıf düzeyi ve gelir düzeyi değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Okuma, tutum, öğretmen adayı;

Abstract
This study aims to examine attitudes towards reading of teacher candidates from different departments in terms of diverse variables. For this reason, the study was conducted with the participation of 550 teacher candidates from the departments of Turkish, Classroom Teaching, and Social Science in the Faculty of Education of İbrahim Çeçen University, Ağrı. In the study, descriptive survey model was preferred and “Attitude scale towards reading habits of teacher candidates” developed by Susar Kırmızı (2012) was used as the data collection tool . Attitude towards reading of teacher candidates were tested in terms of gender, department, grade, and level of income variables. Taking advantage of SPSS 22.0 stastistics software, Normality Test by Kolmogorov Smirnov, U Test by Man Whitney, and Kruskal Wallis Test were used to analyze the data. Significance of the data was determined to be p<,05. In conclusion, although there is a significant difference in the teacher candidates’ attitudes towards reading habit in terms of gender variable, there is no significant differences in the teacher candidates’ attitudes towards reading habit in terms of department, grade, and level of income variables.

Keywords
Reading, attitude, teacher candidate

Adres :Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Görükle Kampüsü Nilüfer/BURSA
Telefon :+90224 294 18 85 Faks :
Eposta :tekedergisi@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri